top of page

Bulvár 28. října

UDK.png
Snímek obrazovky 2021-05-06 v 9.46.12.pn

Řešené území

Prostranství, nacházející se na ulici 28. října mezi Divadlem Petra Bezruče a západní hranou sadu Dr. Milady Horákové, se má stát v budoucnu velkorysým a reprezentativním bulvárem města. Vzniknout má kvalitní veřejný prostor, který vhodně propojí všechny důležité objekty a plochy v okolí, např. přístavbu koncertního sálu, krajský úřad, Divadlo Petra Bezruče, novou vědeckou knihovnu, tzv. Černou kostku, nebo parkovací dům u krajského úřadu. 

 

Cílem studie bylo navázat na připravované projekty v území a navrhnout úpravu veřejného prostranství mezi nimi. Studii vypracoval Atelier 111 architekti, laureát České ceny za architekturu v roce 2022. Architektonické studio zvítězilo ve výběrovém řízení, ve kterém byl zhotovitel vybírán na základě profesního přístupu a nabídkové ceny.  Do zadání pro zpracovatele se již propsaly principy Koncepce městské třídy 28. října – Opavská, kterou v MAPPA zpracováváme.

Do zpracování studie byli zapojeni nejen zástupci města, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ale také klíčoví vlastníci nemovitostí, Dopravní podnik Ostrava, Ostravské komunikace nebo správci sítí. Nedílnou součástí procesu pořízení studie bylo také veřejné projednání (viz níže).

Studie veřejného prostranství:

  • navrhuje férové rozdělení prostoru ulice mezi všechny účastníky provozu

  • navrhuje veřejný prostor, který bude odpovídat významu a reprezentativnosti místa  

  • navrhuje prostorové, funkční a materiálové sjednocení ulice

  • navrhuje vhodné propojení významných ploch a budov v okolí

  • navrhuje dopravní řešení   

  • nastavuje standard pro materiály povrchů, mobiliář a další prvky umístěné v tomto veřejném prostoru  

  • bude podkladem pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace  

vizualizace - městská třída 28. října před Domem kultury města Ostravy
vizualizace - městská třída 28. října

PARTICIPACE

Veřejnost byla s tématem seznámena na setkání, které se uskutečnilo 22. 11. 2022 ve SKELET KAFE. Kromě zástupců města a MAPPA byl přítomen také zástupce Dopravního podniku Ostrava. Člen zpracovatelského týmu, architekt Jiří Weinzettl, představil koncept studie a základní úvahy o daném území. Následoval prostor pro dotazy, podněty a připomínky. 

 

Níže přikládáme prezentaci, která byla na setkání představena, a zápis zahrnující dotazy a komentáře účastníků. Případné další dotazy, podněty a připomínky můžete posílat do 13. 12. 2022 na e-mail info@mappaostrava.cz. Ty relevantní budou zapracovány. 

bottom of page