Černá louka 

MP_2004_CEL_dlazdice.jpeg

Městská třída

Jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství ve městě čeká postupná proměna. Má zde být živý městský park lemovaný prstencem staveb, který je potřeba dostavět. Aby se z Černé louky stal prostor lákající k pobytu, je potřeba rozvoji území nastavit jasná pravidla. Možnosti rozvoje lokality nastínil návrh nizozemského studia Maxwan z roku 2010. Ten zvítězil v ideové architektonickourbanistické soutěži vypsané městem Ostrava a následně byl dopracován tehdejším Útvarem hlavního architekta do podoby schválené územní studie. Po tolika letech potřebuje Ostrava pro Černou louku novou koncepci, která bude odrážet změněné okolnosti a aktuální možnosti či požadavky města. 

V roce 2022 byl náš ateliér MAPPA pověřen zpracováním nové studie. Do procesu tvorby plánujeme zapojit také architekty a projektanty, kteří se v minulosti podíleli na dílčích úpravách lokality. Cílem je vytvořit koncepční dokument, který stanoví pravidla pro jednotlivé zastavitelné plochy a podmínky za kterých je možné na nich stavět. Určí také, jaké má být jejich budoucí funkční využití. Zároveň v rámci studie vzniknou standardy veřejného prostranství a koncepce dopravní, technické i modrozelené infrastruktury, tak aby vedení sítí územím umožňovalo výsadbu nové zeleně. Studie popíše možné etapy postupné proměny Černé louky. 

Význam území 

Území Černé louky se nachází v těsné blízkosti Masarykova náměstí. Jeho význam je dán nejenom blízkostí centra moravské Ostravy, ale také návazností na soutok Ostravice  
s Lučinou. V minulosti bychom zde našli intenzivně využívanou otevřenou krajinu ležící mezi historickým městem a řekou. V okolí tohoto území se v poslední době probouzí stavební aktivita – vyrůstá zde bytový komplex Nové lauby, budovy Ostravské univerzity a v přípravě je projekt rekonstrukce Pivovarské ulice. Všechny tyto kroky přispívají k naplňování stávající platné územní studie. 

 

Budoucnost 

Rostoucí atraktivita centra města a přetíženost Komenského sadů, které jsou nejvyhledávanějším místem pro rekreaci v Moravské Ostravě, zvyšují tlak na vznik nových městských parků. Jednou z odpovědí může být využití potenciálu Černé louky, která by mohla doplnit místa pro rekreaci okolo řeky Ostravice. Jejich rozvojem může v budoucnu vzniknout propojená rekreační osa od Landeku až po haldu Hrabůvka. 

 

Aktuálně 

V dubnu 2022 jsme vypsali zakázku na vypracování koncepce technické infrastruktury území Černá louka Ostrava, která se stane součástí připravované územní studie. Koncepce, která je předmětem této veřejné zakázky, musí zahrnovat takové části a podrobnost, aby mohla být územní studie úspěšně naplňována a byla odpovídajícím podkladem pro navazují projekční fáze. Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality (profesního přístupu).