top of page

Černá louka 

MP_2004_CEL_dlazdice.jpeg

hranice řešeného území

Jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství ve městě čeká postupná proměna. Má zde být živý městský park lemovaný prstencem staveb, který je potřeba dostavět. Aby se z Černé louky stal prostor lákající k pobytu, je potřeba rozvoji území nastavit jasná pravidla. Možnosti rozvoje lokality nastínil návrh nizozemského studia Maxwan z roku 2010. Ten zvítězil v ideové architektonicko-urbanistické soutěži vypsané městem Ostrava a následně byl dopracován tehdejším Útvarem hlavního architekta do podoby schválené územní studie. Po tolika letech potřebuje Ostrava pro Černou louku novou koncepci, která bude odrážet změněné okolnosti

a aktuální možnosti či požadavky města. 

V roce 2022 byl náš ateliér MAPPA pověřen zpracováním nové studie. Do procesu tvorby jsme  zapojili také architekty a projektanty, kteří se v minulosti podíleli na dílčích úpravách lokality. Cílem bylo vytvořit koncepční dokument, který stanoví pravidla pro jednotlivé zastavitelné plochy a podmínky za kterých bude možné na nich stavět. Určuje také, jaké má být jejich budoucí funkční využití. V rámci studie zároveň vznikly standardy veřejného prostranství a koncepce dopravní, technické i modrozelené infrastruktury, tak aby vedení sítí územím umožňovalo výsadbu nové zeleně. Studie popisuje možné etapy postupné proměny Černé louky. Dokončena byla v červnu 2023.

Význam území

Území Černé louky se nachází v těsné blízkosti Masarykova náměstí. Jeho význam je dán nejenom blízkostí centra moravské Ostravy, ale také návazností na soutok Ostravice  
s Lučinou. V minulosti bychom zde našli intenzivně využívanou otevřenou krajinu ležící mezi historickým městem a řekou. V okolí tohoto území se v poslední době probouzí stavební aktivita – vyrůstá zde bytový komplex Nové lauby, budovy Ostravské univerzity a v přípravě je projekt rekonstrukce Pivovarské ulice. Všechny tyto kroky přispívají k naplňování stávající platné územní studie. 

 

Budoucnost 

Rostoucí atraktivita centra města a přetíženost Komenského sadů, které jsou nejvyhledávanějším místem pro rekreaci v Moravské Ostravě, zvyšují tlak na vznik nových městských parků. Jednou

z odpovědí může být využití potenciálu Černé louky, která by mohla doplnit místa pro rekreaci okolo řeky Ostravice. Jejich rozvojem může v budoucnu vzniknout propojená rekreační osa od Landeku až po haldu Hrabůvka. 

Cerna louka nadhled soucasny stav

PARTICIPACE

Dotazníkové šetření

V rámci participace jsme se na lokalitu Černé louky ptali i vás.  Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech 6. – 31. července 2022. Celkem bylo zaznamenáno 200 odpovědí, z toho 188 v online podobě, 12 respondentů bylo dotazováno osobně přímo v prostředí Černé louky. Výsledky tohoto šetření jsme zpracovali a vy se na ně nyní můžete podívat.

Veřejné projednání
Koncept studie budoucí přeměny Černé louky jsme představili 27. 9. 2022 v 17:00 hod. na hlavní scéně Divadla loutek Ostrava. Níže přikládáme prezentaci, která setkání uvedla, a zápis zahrnující vaše dotazy. Případné další dotazy, podněty a připomínky můžete posílat do 18. 10. 2022 na

e-mail info@mappaostrava.cz. Ty relevantní budou zapracovány.

Principy pro území

Obrázky níže představují východiska a principy platné pro území Černé louky. Vycházejí z aktuálně platné územní studie, ale reflektují i změny, které se od roku 2010 v Ostravě odehrály a nastavily tak rozvoji Černé louky nový rámec.

Plánovaná dostavba okolí Černé louky

Dostavba okolí

Schéma ukazuje plánované záměry v okolí Černé louky. Některé z nich, jako např. budova Fakulty umění nebo Nové Lauby jsou již ve výstavbě.

Uliční síť

Prvním principem pro území je, přeložení dopravní komunikace z nábřeží na naplánovanou ulici Nová Pivovarská. Tím se oblast Černé louky otevře směrem k řece a vznikne nábřeží, kde bude příjemné a bezpečné pohybovat se pěšky, na kole nebo s malými dětmi.

Uliční síť
Prstenec staveb

Prstenec staveb

Jádro Černé louky má lemovat prstenec staveb, který je potřeba dotvořit.

Zelené jádro

Zelené jádro území se přimyká k řece a nabízí prostor pro odpočinek a různé aktivity.

Zelené jádro
Veřejná prostranství

Veřejná prostranství

V okolí Černé louky i přímo na ní se nachází několik významných veřejných prostranství. Každé z nich bude mít odlišnou kompozici a jedinečný charakter.

bottom of page