top of page

Černá louka 

MP_2004_CEL_dlazdice.jpeg

Městská třída

Jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství ve městě čeká postupná proměna. Má zde být živý městský park lemovaný prstencem staveb, který je potřeba dostavět. Aby se z Černé louky stal prostor lákající k pobytu, je potřeba rozvoji území nastavit jasná pravidla. Možnosti rozvoje lokality nastínil návrh nizozemského studia Maxwan z roku 2010. Ten zvítězil v ideové architektonickourbanistické soutěži vypsané městem Ostrava a následně byl dopracován tehdejším Útvarem hlavního architekta do podoby schválené územní studie. Po tolika letech potřebuje Ostrava pro Černou louku novou koncepci, která bude odrážet změněné okolnosti

a aktuální možnosti či požadavky města. 

V roce 2022 byl náš ateliér MAPPA pověřen zpracováním nové studie. Do procesu tvorby plánujeme zapojit také architekty a projektanty, kteří se v minulosti podíleli na dílčích úpravách lokality. Cílem je vytvořit koncepční dokument, který stanoví pravidla pro jednotlivé zastavitelné plochy a podmínky za kterých je možné na nich stavět. Určí také, jaké má být jejich budoucí funkční využití. Zároveň v rámci studie vzniknou standardy veřejného prostranství a koncepce dopravní, technické i modrozelené infrastruktury, tak aby vedení sítí územím umožňovalo výsadbu nové zeleně. Studie popíše možné etapy postupné proměny Černé louky. Předpokládáme, že studie bude dokončena na přelomu roku 2022 a 2023.

Význam území 

Území Černé louky se nachází v těsné blízkosti Masarykova náměstí. Jeho význam je dán nejenom blízkostí centra moravské Ostravy, ale také návazností na soutok Ostravice  
s Lučinou. V minulosti bychom zde našli intenzivně využívanou otevřenou krajinu ležící mezi historickým městem a řekou. V okolí tohoto území se v poslední době probouzí stavební aktivita – vyrůstá zde bytový komplex Nové lauby, budovy Ostravské univerzity a v přípravě je projekt rekonstrukce Pivovarské ulice. Všechny tyto kroky přispívají k naplňování stávající platné územní studie. 

 

Budoucnost 

Rostoucí atraktivita centra města a přetíženost Komenského sadů, které jsou nejvyhledávanějším místem pro rekreaci v Moravské Ostravě, zvyšují tlak na vznik nových městských parků. Jednou

z odpovědí může být využití potenciálu Černé louky, která by mohla doplnit místa pro rekreaci okolo řeky Ostravice. Jejich rozvojem může v budoucnu vzniknout propojená rekreační osa od Landeku až po haldu Hrabůvka. 

 

Aktuálně 

V dubnu 2022 jsme vypsali zakázku na vypracování koncepce technické infrastruktury území Černá louka Ostrava, která se stane součástí připravované územní studie. Koncepce, která je předmětem této veřejné zakázky, musí zahrnovat takové části a podrobnost, aby mohla být územní studie úspěšně naplňována a byla odpovídajícím podkladem pro navazují projekční fáze. Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality (profesního přístupu).

PARTICIPACE

Dotazníkové šetření

V rámci participace jsme se na lokalitu Černé louky ptali i vás.  Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech 6. – 31. července 2022. Celkem bylo zaznamenáno 200 odpovědí, z toho 188 v online podobě, 12 respondentů bylo dotazováno osobně přímo v prostředí Černé louky. Výsledky tohoto šetření jsme zpracovali a vy se na ně nyní můžete podívat.

 

 

 

 

Veřejné projednání
Koncept studie budoucí přeměny Černé louky jsme představili 27. 9. 2022 v 17:00 hod. na hlavní scéně Divadla loutek Ostrava. Níže přikládáme prezentaci, která setkání uvedla, a zápis zahrnující vaše dotazy. Případné další dotazy, podněty a připomínky můžete posílat do 18. 10. 2022 na

e-mail info@mappaostrava.cz. Ty relevantní budou zapracovány. 

Principy pro území

Obrázky níže představují východiska a principy platné pro území Černé louky. Vycházejí z aktuálně platné územní studie, ale reflektují i změny, které se od roku 2010 v Ostravě odehrály a nastavily tak rozvoji Černé louky nový rámec.

Plánovaná dostavba okolí Černé louky

Dostavba okolí

Schéma ukazuje plánované záměry v okolí Černé louky. Některé z nich, jako např. budova Fakulty umění nebo Nové Lauby jsou již ve výstavbě.

Uliční síť

Prvním principem pro území je, přeložení dopravní komunikace z nábřeží na naplánovanou ulici Nová Pivovarská. Tím se oblast Černé louky otevře směrem k řece a vznikne nábřeží, kde bude příjemné a bezpečné pohybovat se pěšky, na kole nebo s malými dětmi.

Uliční síť
Prstenec staveb

Prstenec staveb

Jádro Černé louky má lemovat prstenec staveb, který je potřeba dotvořit.

Zelené jádro

Zelené jádro území se přimyká k řece a nabízí prostor pro odpočinek a různé aktivity.

Zelené jádro
Veřejná prostranství

Veřejná prostranství

V okolí Černé louky i přímo na ní se nachází několik významných veřejných prostranství. Každé z nich bude mít odlišnou kompozici a jedinečný charakter.

bottom of page