top of page

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA ZTVÁRNĚNÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM STŘELBY V POLIKLINICE FAKULTNÍ NEMOCNICE V OSTRAVĚ DNE 10. PROSINCE

Deadline

Žádost o účast -12. 3. 2020 | 16 hodin

Odevzdání návrhů - 14. 5. 2020 | 16:00

 

Oblast

Výtvarná soutěž

 

Odkaz

Podklady k soutěži

Statutární město Ostrava vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů výtvarnou soutěž na ztvárnění památníku obětem střelby v poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je umístění a návrh uměleckého díla v předprostoru Polikliniky Fakultní nemocnice v Ostravě, jehož plnohodnotnou součástí se má stát. Řešené výtvarné dílo bude sloužit jako pietní místo k událostem, které se v poliklinice odehrály 10. 12. 2019, čemuž by idea a význam díla měly odpovídat. Dílo musí být zrealizováno do 30. 11. 2020, aby mohlo být odhaleno k 1. výročí tragické události. 

Vyzvaní účastníci 

Zadavatel vyzývá k účasti v soutěži tyto účastníky: 

a)  MgA. Jan Šnéberger 

b)  Mgr. Matěj Frank  

c)  MgA. Pavla Voborník Kačírková, Ph.D 

Porota

Řádní členové závislí 

Ing. Petra Petlachová – vedoucí Oddělení komunikace Fakultní nemocnice Ostrava 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil – ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace 

Ing. Jaroslav Kania – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

 

Řádní členové nezávislí 

doc. MgA. František Kowolowski – děkan Fakulty umění Ostravské univerzity 

Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.  – ředitel Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. – Katedra teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity 

MgA. Petra Vlachynská – Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci 

 

Náhradníci závislí 

Ing. Hana Maiwaelderová – Oddělení marketingu Fakultní nemocnice Ostrava 

Mgr. Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora města Ostravy 

 

Náhradníci nezávislí 

Mgr. Martin Mikolášek – ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, šéfkurátor Galerie Dole 

Ing. arch. Václav Filandr – autorizovaný architekt 

Přizvaní odborníci

Ing. arch. Ondřej Turoň – zpracovatel projektu úprav předprostoru polikliniky 

Bc. Eva Pospěchová – vedoucí stavebního úřadu ÚMOb Poruba 

Soutěžní zadání 

Umístění 

  • Předmětem soutěže je vhodné umístění díla v předprostoru polikliniky nebo přímo na čelní fasádě budovy na základě podkladu v přílohové části s vymezeným územím pro umístění díla (P.01 Situace předprostoru polikliniky) s vyjímkou prostoru střechy. Přizvání ke spolupráci architekta-urbanisty je na zvážení soutěžících. 

  • Návrh by měl zohlednit přítomnost stávajícího uměleckého díla „Slunce“ od Vladislava Gajdy. 

  • Umístění musí brát v potaz rozptylové prostory zdravotnického zařízení regionálního významu a nebránit přirozené fluktuaci velkého počtu pěších. 

  • Umístění musí brát zřetel na vedení technických sítí infrastruktury (viz podklady k soutěži). 

 

Charakter díla 

  • Umělecké dílo, nadčasové povahy, by mělo obsáhnout váhu tragické události a vzpomínku na její oběti. 

  • Dílo bere ohled na to, že se pravděpodobně stane pietním místem spontánní vzpomínky obyvatel Ostravy. 

  • Pietní funkce nemusí být vyjádřena explicitně. 

 

Forma díla a materiálové řešení 

  • Umělecké dílo může mít jakoukoli formu. 

  • Materiálové řešení odpovídá trvalé přítomnosti ve veřejném prostoru a bere v potaz všechny obvyklé druhy zátěže, kterému jsou trvalá díla v exteriéru vystavena.  

 

Realizační cena soutěžního návrhu  

Realizační cena soutěžního návrhu nepřesáhne částku 1.500.000 Kč bez DPH.

 

Ceny

První cena se stanovuje ve výši 60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc Korun českých). 

Druhá cena se stanovuje ve výši 40 000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc Korun českých). 

Třetí cena se stanovuje ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc Korun českých). 

Termíny

Poslední termín pro odevzdání návrhů: 14. 5. 2020 v 16:00.

Soutěž je zahájena zasláním výzvy přímo vybraným účastníkům uvedeným výše. Vyzvaní účastníci potvrdí svou účast do 5. 3. 2020. Soutěž je zahájena dnem 20. 2. 2020 oznámením na internetových stránkách zadavatele a organizátora, viz níže. Tímto dnem začíná běžet lhůta pro podání žádostí o účast. 

https://www.mappaostrava.cz/soutez  

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemni-koncepce/architektonicke-souteze 

Žádosti o účast se předkládají v uzavřené obálce označené dle odst. 4.5.5 (dle soutěžních podmínek) na podatelně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava v  termínu do 12. 3. 2020 do 16 hodin. Organizátor posoudí žádosti o účast z hlediska splnění podmínek účasti uvedených v odst. 4.1 těchto soutěžních podmínek do 16. 3. 2020. Porota posoudí žádosti o účast z hlediska kvality referenčních zakázek uvedených v portfoliích a navrhne vyhlašovateli výběr vyzvaných účastníků do 16. 3. 2020. 

 

Organizátor vyzve vybrané uchazeče k podání návrhů a informuje uchazeče, kteří vybráni nebyli, do 20. 3. 2020. Tímto datem počíná běžet soutěžní lhůta. 

Další info

Kompletní zadání a pravidla soutěže jsou ke stažení v odkazu výše. S případnými dotazy se prosím obracejte na kostelnikova@mappaostrava.cz.

bottom of page