top of page
most

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU (3/CN/2021): MOST NA KAROLINĚ OSTRAVA

Deadline

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 1. 3. 2021 do 9:00 hodin.

 

Oblast

Veřejná zakázka malého rozsahu

Odkaz

Veškeré podklady k veřejné zakázce

​Předmět zakázky

Předmětem zakázky je vypracování architektonické studie v podrobnosti tzv. investičního záměru pro stavbu „Most Na Karolině“. Stavba je součástí širšího záměru „Propojení Nová Pivovarská – Karolina“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Investiční záměr (IZ) bude vypracován v rozsahu daném Směrnicí č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy. Cílem je vytvoření architektonického návrhu nového mostu, který napojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus, v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy a vytvoří tak adekvátní propojení pro automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu v území, s návaznostmi na celkovou koncepci širšího okolí. Most bude sloužit jako náhrada stávajícího mostu Na Karolině, který je na hranici své životnosti a zároveň je předimenzován.

Most bude koncipován s dvoupruhovou komunikací a samostatným prostorem pro pěší a cyklisty. Po dobu výstavby je nutné zachovat propojení území, pro což je uvažováno se současným jižním mostem, který by měl být po dobu výstavby zachován a po výstavbě bude zdemolován bez náhrady. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v přílohách těchto zadávacích podmínek.

 

Hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí: 1 500.000,- Kč bez DPH.

 

 

Další informace

Kompletní zadávací podmínky a veškeré další potřebné informace naleznete pod odkazem výše (Odkaz).

bottom of page