top of page
most

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU (4/CN/2021): Urbanistická studie „Rozvoj areálu MSIC – Ostrava“A

Deadline

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 12. 3. 2021 do 9:00 hodin.

 

Oblast

Veřejná zakázka malého rozsahu

Odkaz

Veškeré podklady k veřejné zakázce

​Předmět zakázky

Předmětem zakázky je vypracování urbanistické studie rozvoje areálu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (k. ú. Pustkovec, obec Ostrava) "T-PARK", v návaznosti na sousední areál VŠB.

Urbanistická studie bude zpracována s důrazem na celkové koncepční řešení včetně návrhu prostorové regulace a s důrazem na řešení veřejných prostranství. Urbanistická studie bude definovat základní prostorové a technické principy rozvoje území - vymezení zastavitelných ploch, definování vstupů a vjezdů, dopravní a technická infrastruktura, modro-zelená infrastruktura, etapy rozvoje území. Urbanistická studie bude reflektovat stávající stav a hlavní řady inženýrských sítí v daném území.

 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v přílohách těchto

zadávacích podmínek.

 

Hodnota veřejné zakázkyPředpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí: 450.000,- Kč bez DPH.

 

Další informace

Kompletní zadávací podmínky a veškeré další potřebné informace naleznete pod odkazem výše (Odkaz).

bottom of page