top of page
benesak.png

SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NÁMĚSTÍ EDVARDA BENEŠE

Statutární město Ostrava vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů soutěž o návrh na řešení veřejného prostranství „Náměstí Edvarda Beneše“. 

Druh soutěže

Otevřená dvoufázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž

 

​Předmět soutěže

Předmětem soutěže je, v ideové rovině, urbanistický návrh území náměstí Dr. Edvarda Beneše a jeho bezprostředního okolí a, v projektové rovině, návrh urbanisticko-architektonického řešení veřejného prostranství, které je součástí zájmového území. Návrh je nutné řešit v rámci rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů, dle soutěžního zadání a v kontextu jeho východisek (viz přílohy soutěžních podmínek). Návrh bude sloužit k další koordinaci městských a soukromých investičních záměrů.

Organizační informace a důležité odkazy

Zahájení soutěže je oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou ode dne uveřejnění oznámení o zahájení soutěže ve Věstníku veřejných zakázek dostupné na profilu zadavatele

Soutěžní návrh bude podán pouze v elektronické podobě na adresu elektronického nástroje https://tenderarena.cz/profily/Ostrava k veřejné zakázce ID VZ0118441. Pro podání žádosti o účast/soutěžního návrhu v elektronické podobě se šifrovaným obsahem bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena. 

Deadline

Lhůta pro podání soutěžního návrhu v rámci 1. fáze je 30. 9.2021 v 00:00.

 

Lhůta pro podání soutěžního návrhu v rámci 2. fáze je stanovena ve výzvě k podání soutěžního návrhu a není kratší 60 dnů. Přesný den a čas konce lhůty bude zadavatelem zpřesněn na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek. 

 

Porota

Řádní členové závislí

Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava  

Ing. Zuzana Ožanová - starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt, ředitel MAPPA 

 

Řádní členové nezávislí

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán architekt – urbanista, expert v oblasti památkové péče  

Ing. arch. Jan Sedlák architekt – urbanista, expert v oblasti památkové péče 

Ing. arch. Milena Vitoulová - architektka, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu  

Ing. arch. Vladimír Fialka - projektový manažer Skanska Reality a.s. 

 

Náhradníci závislí

Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava 

Ing. arch. Petr Buryška architekt – urbanista MAPPA 

 

Náhradníci nezávislí

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. - Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze 

Ing. Lýdia Šušlíková - krajinářská architektka  

 

Přizvaní odborníci

akad. arch. Ladislav Kuba - zástupce vlastníka nemovitostí komplexu Ostravica 

Ing. arch. Martin Náhlovský - zástupce vlastníka nemovitostí komplexu Ostravica 

Michael Seifert - oblastní generální manažer CPI Hotels (hotel Imperial) 

Mgr. Michal Zezula, Ph.D. - ředitel ÚOP NPÚ v Ostravě 

Mgr. Martin Strakoš - historik architektury, ÚOP NPÚ v Ostravě 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA - vedoucí OÚPaSŘ MMO 

Ing. Dana Víchová - nezávislá rozpočtářka 

Ing. arch. Zuzana Paclová  - architekta – urbanistka MAPPA 

Ing. Zuzana Sáňková - krajinářská architektka MAPPA 

Ing. Josef Laža - dopravní expert MAPPA 

Mgr. et Bc. Ilona Rozehnalová - zástupkyně Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 

 

 

Ceny

První cena se stanovuje ve výši 350 000 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).
Druhá cena se stanovuje ve výši 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).
Třetí cena se stanovuje ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje
částka na odměny ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).

Ceny a odměny udělené v soutěži jsou považovány za odměnu včetně všech daní.

Další informace

S případnými dotazy se prosím obracejte na sekretáře soutěže, e-mail: bajger@mappaostrava.cz.

bottom of page