top of page

Náměstí E. Beneše

NAM_BENESE.jpg

Řešené uzemí

Soutěž o návrh na řešení prostoru náměstí Edvarda Beneše v Moravské Ostravě a jeho bezprostředního okolí jsme v MAPPA zorganizovali v roce 2021. Město Ostrava ji vyhlásilo v červenci téhož roku. Soutěž byla dvoufázová - první fáze kladla důraz na celkovou koncepci, druhá na řešení detailu veřejného prostranství.

 

Soutěžní návrhy mohli účastníci v první fázi posílat do konce září, ze tří došlých návrhů pak dva z nich porota v listopadu pozvala do fáze druhé. V únoru 2022 porota vybrala návrh, který doporučila k realizaci. Vznikl ve spolupráci kolektivu autorů Ing. arch. Jiřího Miky, Ing. arch. Martina Materny, Ing. arch. Markéty Káňové, Ing. arch. Petra Svobody, Ing. arch. Adély Kudlové a Ing. arch. Venduly Bažové. Autoři samostatně působí v ateliérech Mika Svoboda architekti s.r.o. a WMA Architects.

Soutěž
Soutěž hledala urbanistické řešení náměstí a jeho okolí a také konkrétní podobu dnešního parčíku. Hlavním úkolem však bylo odpovědět na otázku, jakou má mít veřejný prostor podobu a způsoby využití. Nese sice označení náměstí, ale v současné chvíli je spíše průchozím parčíkem, který příliš neláká k posezení.

 

Soutěžní požadavky ukládaly například:

  • zohlednit navazující projekty, které se v okolí plánují, především připravovanou rekonstrukci komplexu bývalého obchodního domu Ostravica;

  • počítat s rezervou pro případnou zástavbu v místě, kde dříve stával Německý dům;

  • přinést krajinářské řešení, řešení materiálů a prvků městského mobiliáře;

  • popsat případnou změnu umístění Památníku revolučních bojů, který je možno v rámci náměstí přesunout, nikoli však odstranit;

  • vyřešit dopravní návaznosti, umístění nové cyklostanice a zachování parkovacích míst pro návštěvníky města a úřadu i stání TAXI. 

Hodnocení poroty

Hodnocení návrhů se účastnili zástupci města a obvodu a řada odborníků na plánování města, architekturu

a krajinářskou architekturu. Mezi jinými např. doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Milena Vitoulová, Ing. arch. Vladimír Fialka, Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D, Ing. Lýdia Šušlíková či autor návrhu budovy Černá kostka akad. arch. Ladislav Kuba. Přizváni byli také zástupci Národního památkového ústavu, kteří stáli už u příprav zadání soutěže, zástupci komplexu Ostravica a Hotelu Imperial.

Porota hodnotila návrhy z hlediska kvality celkového urbanisticko-architektonického řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti. Rozhodla o udělení druhého místa a doporučila jej k realizaci. Zároveň také porotci stanovili body, ve kterých doporučují návrh v dalších stupních dokumentace dopracovat. Druhé místo bylo ohodnoceno ve výši 300 tisíc korun.

Autorem dalšího návrhu zaslaného v rámci druhé fáze soutěže je architektonická kancelář gogolák + grasse. Tomu porota v soutěži udělila odměnu ve výši 150 tisíc korun. Kladně hodnotila mimo jiné práci se zelení, konkrétně návrh stromořadí v ulici Nádražní. Naopak však dle názoru poroty tento návrh postrádal čitelné urbanistické řešení.

Návrh vybraný k realizaci

Vybraný návrh přináší celkovou kultivaci prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti. Zároveň počítá s rezervou pro budoucí výstavbu na místě zaniklého Německého domu. Návrh člení území na tři různé části, které jsou vhodně vymezené a zároveň na sebe navazují. Jedná se o prostor před radnicí, parkové náměstí a plochu bývalého Německého domu, která je zdůrazněna volbou jiného typu dlažby.

Soutěž o návrh na řešení prostoru náměstí Edvarda Beneše pomocí rozdílné dlažby.
Soutěž o návrh na řešení prostoru náměstí Edvarda Beneše
situace se zástavbou v místě bývalého Německého domu1.png
situace bez zástavby v místě bývalého Německého domu.png
axonometrie se zástavbou (1).png
axonometrie bez zástavby (1).png

Vybraný návrh bude sloužit k další koordinaci městských a soukromých investičních záměrů
..

Odměněný návrh

Autorem odměněného návrhu je architektonická kancelář gogolák + grasse. Tomu porota v soutěži udělila odměnu ve výši 150 tisíc korun. Kladně hodnotila mimo jiné práci se zelení, konkrétně návrh stromořadí v ulici Nádražní. Naopak však dle názoru poroty tento návrh postrádal čitelné urbanistické řešení. 

 

odmena na web c.2 viz. se zastavbou.png
odmena na web c.1 viz.bez zastavby.png
odmena na web c.3 situace bez zastavby.png
odmena na web c.4 situace se zastavbou.png

Výstava

Veřejnost se mohla se soutěžními návrhy seznámit na výstavě, která proběhla v prostoru Za výlohou od 31. března do 25. května.

 

Více o soutěži včetně odkazu ke stažení soutěžních podmínek naleznete zde: 

https://www.mappaostrava.cz/nam-e-benese 

Veřejné projednání studie

Proměna náměstí dr. Edvarda Beneše se začátkem roku 2023 posunula do další fáze. Autorský tým

z Mika Svoboda architekti a opus architekti začal s přípravou projekčních prací. Připravovanou územní studii představili jejich zástupci – architekti Martin Materna a Jiří Mika – na veřejném projednání

v MAPPA Za výlohou 1. března 2023. Veřejnost se mohla seznámit s konkrétními plány na proměnu náměstí a jeho okolí a vyjádřit svůj názor. Studie bude dokončena začátkem května 2023. 

Zápis z jednání si můžete přečíst zde.

MAPPA_pozvanka_VP_nam. Dr. E. Benese.jpg
bottom of page