Nový most Na Karolině

Stávající most

Město Ostrava a Moravskoslezský kraj nahradí dosluhující krajský most novým mostem, který spojí rozvíjející se části města na obou březích řeky Ostravice. Nahradí současný dosluhující most, který je situován na krajské silnici (silnice III/4793) a společně s ulicí Na Karolině tvoří propojení mezi ulicemi Frýdeckou

a 28.října. Nynější most je ve špatném technickém stavu a zároveň je kapacitně předimenzován. Statutární město Ostrava projevilo zájem vnést do připravovaného projektu rekonstrukce vyšší architektonickou hodnotu. Výsledkem jednání s krajem je dohoda o stavbě nového mostu, namísto rekonstrukce stávajícího.  

Nový most bude mít městský charakter a stane se rozpoznatelnou dominantou území. Zpracování návrhu

a projektové dokumentace se zhostil tým v čele s prof. Ing. arch. Romanem Kouckým. Nabídka firmy koucky-arch.cz s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném MAPPA. Profesor Koucký patří k nejuznávanějším současným českým architektům a dlouhodobě se zabývá navrhováním mostů. K jeho nejznámějším realizacím patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský most v Praze. 

Projekt nového mostu klade důraz jak na estetiku, tak na vhodné dopravní řešení. Pro most městského charakteru je žádoucí, aby konstrukce mostu byla elegantní a stala se vizuálně rozpoznatelným prvkem veřejného prostoru. Most překlene vzdálenost 85 metrů za využití dolní mostovky s konstrukcí nad vozovkou. Jeho šířka bude přibližně 16,5 m a nabídne oddělené prostory pro vedení automobilové, cyklistické i pěší dopravy v obou směrech. Neméně důležitý bude i vzhled podmostí, které se stane součástí nábřežní promenády podél řeky Ostravice. 

Bezproblémové propojení všech záměrů v území s projektem nového mostu koordinuje MAPPA. Různou měrou se podílíme a sledujeme další projekty v území. Pod mostem vzniká pěší zóna, v blízkosti předmostí vyrůstá

na moravském břehu univerzitní kampus a územím bude procházet nová ul. Univerzitní, která spojí Smetanovo náměstí s Trojhalím Karolina. 

​Často kladené otázky

1/ Nebudou dva zrušené jízdní pruhy na mostě chybět? Nebudou kvůli tomu vznikat ve městě kolony? 

Pro automobilovou dopravu ve městě jsou limitující kapacity úrovňových křižovatek. Kapacita dvoupruhové komunikace je 25 - 35 tis. vozidel/den (pro úroveň kvality dopravy D). Most bude mít z jedné strany okružní křižovatku s kapacitou 24 - 32 tis. vozidel/den a z druhé strany průsečnou křižovatku s kapacitou 18 - 24 tis. vozidel/den. V případě osazení světelně signalizačním zařízením se její kapacita zvýší na 24 - 77 tis. voz/den.

V roce 2019 po mostě přejíždělo cca 9 500 vozidel/16 hod. Budoucí intenzity na mostě Na Karolině by dále měl snižovat nový most přes Ostravici s prodloužením ul. K Trojhalí, která je určena pro tranzitní dopravu a objezd centra Moravské Ostravy. 

2/ Co se stane se stávající komunikací, která prochází pod mostem na moravském břehu? 

Po výstavbě ul. Pivovarská a Univerzitní se z ní stane pěší zóna od vjezdu na Černou louku až po rekonstruovaný most. 

3/ Počítá se s atmosférickým nasvícením mostu? 

Součástí řešení bude veřejné osvětlení. Preferováno je osvětlení dopravního prostoru způsobem eliminujícím světelný smog a neoslňujícím pěší při pohledu z mostu. Most bude rovněž vybaven vnějším dekorativním RGB osvětlením, s možností vzdáleného ovládání/programování. 

4/ Budu mít z mostu dobrý výhled i jako řidič osobního auta? 

Je to jeden z dílčích cílů autorského kolektivu. Jak dobrý výhled bude, bude záležet na finální výšce zábradlí

a staticky vyhovující výplni konstrukce mezi stezkou a vozovkou.