Předprostor hlavního nádraží

MP_2002_PNA_dlazdice.jpg

Řešené uzemí

Ostravské hlavní nádraží a jeho blízké okolí čeká v budoucnu mnoho změn. V území je připravováno hned několik záměrů - rekonstrukce železničního uzlu Ostrava (investorem je Správa železnic), rekonstrukce předprostoru železniční stanice, Terminál Jirská, prodloužená ul. Skladištní, Muzeum dopravní techniky, vlakotramvaj.

Na otázku, jak by se měl proměnit předprostor hlavního nádraží, aby se stal moderním přestupním uzlem, odpoví studie, na jejíž vypracování město vypsalo 14. 12. 2021 veřejnou zakázku. Ateliér MAPPA se podílel na přípravě podmínek. U takto významného veřejného prostranství by měl být na prvním místě důraz na kvalitu. Zakázka bude proto hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Předmětem zakázky je zpracování studie, obsahující urbanistický návrh řešeného území

s rozpracováním do úrovně investičního záměru pro stavbu. Váha jednotlivých kritérií při hodnocení nabídek je následovná: kvalita navrženého řešení 40%, kvalifikace zapojených osob 30%, nabídková cena 30%. Lhůta pro podání nabídek je 31. ledna 2022 do 10:00.
 

Zpracovatel studie se bude muset vypořádat s celou řadou úkolů. Studie bude obsahovat:

 • celkové urbanistické řešení v podrobnosti územní studie

 • celkové architektonické řešení veřejného prostranství předprostoru nádraží

 • návaznost na plánované stavby ostatních investorů

 • komplexní dopravní řešení území včetně veřejné dopravy a cyklodopravy

 • zajištění bezbariérových vazeb pro pěší a cestující

 • dopravně inženýrskou analýzu definující potřebný počet parkovacích míst typu P&R, K&R, P&G

 • uspořádání tramvajové smyčky, včetně tramvajových nástupišť

 • řešení zastřešení a zastínění prostoru

 • modrozelená infrastruktura (krajinářské řešení, řešení odvodnění území či návrh zadržení vody v krajině)

 • koncepce sítí technické infrastruktury

 • parkování

 • prověření koridoru pro vlakotramvaj
   

Členové pracovní skupiny pro hodnocení kvality navrženého postupu:

 

členové
Ing. arch. Ondřej Chybík - nezávislý odborník

akad. arch. Vít Máslo - nezávislý odborník

Ing. Martin Chovanec - Dopravní podnik Ostrava a.s.
Ing. arch. Ondřej Vysloužil - Městský ateliér prostorového plánování a architektury

 

náhradníci
Ing. Martin Pácl - odbor dopravy MMO

Ing. Josef Laža - Městský ateliér prostorového plánování a architektury
Ing. arch. Pavel Řihák - Městský ateliér prostorového plánování a architektury
 

Odkaz kompletní zadání veřejné zakázky:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003636/zakazka/480828