top of page

Předprostor hlavního nádraží

MP_2002_PNA_dlazdice.jpg

Řešené uzemí

Ostravské hlavní nádraží a jeho blízké okolí čeká v budoucnu mnoho změn. V území je připravováno hned několik záměrů – rekonstrukce železničního uzlu Ostrava (investorem je Správa železnic), rekonstrukce předprostoru železniční stanice, Terminál Jirská a prodloužená ul. Skladištní. Uvažovalo se zde také o vybudování Muzea dopravní techniky či koridoru pro vlakotramvaj.  

 
Na otázku, jak by se měl proměnit předprostor hlavního nádraží, aby se stal moderním přestupním uzlem, odpoví studie, na jejíž vypracování město vypsalo 14. 12. 2021 veřejnou zakázku. V MAPPA jsme se podíleli na přípravě podmínek.  
 
Předmětem zakázky je zpracování studie, obsahující
urbanistický návrh řešeného území 

s rozpracováním do úrovně investičního záměru pro stavbu. U takto významného veřejného prostranství by měl být na prvním místě kladen důraz na kvalitu,  váha jednotlivých kritérií při hodnocení nabídek proto byla následovná: kvalita navrženého řešení 40 %, kvalifikace zapojených osob 30 %, nabídková cena 30 %.  

 

Členové pracovní skupiny pro hodnocení kvality navrženého postupu: 

  

členové 
Ing. arch. Ondřej Chybík - nezávislý odborník 

akad. arch. Vít Máslo - nezávislý odborník 

Ing. Martin Chovanec - Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Ing. arch. Ondřej Vysloužil - Městský ateliér prostorového plánování a architektury 
  

náhradníci 
Ing. Martin Pácl - odbor dopravy MMO 

Ing. Josef Laža - Městský ateliér prostorového plánování a architektury 
Ing. arch. Pavel Řihák - Městský ateliér prostorového plánování a architektury 
  

Odkaz kompletní zadání veřejné zakázky: 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003636/zakazka/480828 

Na základě vyhodnocení profesního přístupu a nabídkové ceny byla za zpracovatele studie vybrána architektonická a projekční kancelář CASUA, spol. s.r.o., která na vyhotovení spolupracuje

se společností AFRY CZ, s.r.o.  

 

Vypořádat se musí s celou řadou úkolů. Kromě limitů, které se v území nachází, musí studie zohlednit také požadavky, které jsou na místo v současnosti, ale i do budoucna kladeny.  Studie bude obsahovat:  

​ 

  • celkové urbanistické řešení v podrobnosti územní studie 

  • celkové architektonické řešení veřejného prostranství předprostoru nádraží 

  • návaznost na plánované stavby ostatních investorů 

  • komplexní dopravní řešení území včetně veřejné dopravy a cyklodopravy 

  • zajištění bezbariérových vazeb pro pěší a cestující 

  • dopravně inženýrskou analýzu definující potřebný počet parkovacích míst typu P&R, K&R, P&G 

  • uspořádání tramvajové smyčky, včetně tramvajových nástupišť 

  • řešení zastřešení a zastínění prostoru 

  • modrozelená infrastruktura (krajinářské řešení, řešení odvodnění území či návrh zadržení vody v krajině) 

  • koncepce sítí technické infrastruktury 

K tématu se dne 11. 8. 2022 uskutečnila debata s veřejností. Kromě zástupců města a MAPPA byli přítomni také členové zpracovatelského týmu. Představena byla základní struktura území, navrhovaný přístup k proměně místa a prostor dostaly  také připomínky a podněty veřejnosti.  

 

Záznam debaty: 

bottom of page