top of page
Foto pro zakres_edited.jpg

SOUTĚŽ O NÁVRH NA PROMĚNU SADU DR. MILADY HORÁKOVÉ

Statutární město Ostrava  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek"“, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění (dále „soutěžní řád“), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále „zákon o výkonu povolání“), s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

vyhlašuje:

soutěž o návrh na řešení stavby „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“.

Druh soutěže

Užší jednofázová projektová krajinářsko-architektonická soutěž

 

​Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh krajinářsko-architektonického řešení sadu Dr. Milady Horákové (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 3594/17, 2569/4, 2569/3, 3594/29, 2569/8, 2554/2, 2567/5, 2554/1, 2553, 2552, 2550, 2549, 2569/1, 2544, 2543, 2569/7, 2613/11, 2514/1, 2372, 2514/10, 2510/21, 2364/2, 2364/1, 2514/9, 2510/22, 2510/6 v k. ú. Moravská Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 2568/1, 2510/22, 2510/6, 2510/9, 3623/4, 2514/7, 2514/12, 3594/8, 2569/6, 3594/30 v k. ú. Moravská Ostrava. Cílem soutěže je nalezení řešení proměny sadu na park celoměstského významu, včetně definování vhodné funkční náplně parku s přihlédnutím k historii místa a tomu, že se jedná o registrovaný významný krajinný prvek. Návrh má najít vazby prostupnosti mezi parkem a celým zájmovým územím. Zadavatel klade důraz nejen na urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnost a ekonomickou přiměřenost, ale i udržitelnost. 

Organizační informace a důležité odkazy

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou zveřejněny na profilu zadavatele  ode dne uveřejnění formuláře o zahájení soutěže o návrh ve Věstníku veřejných zakázek. 

Žádost o účast/soutěžní návrh bude podán pouze v elektronické podobě na adresu elektronického nástroje https://tenderarena.cz/profily/Ostrava k veřejné zakázce ID VZ0142641 (https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003636/zakazka/532590). Pro podání žádosti o účast/soutěžního návrhu v elektronické podobě se šifrovaným obsahem bude použit certifikovaný elektronický nástroj Tender arena.  

Deadline

Lhůta pro podání žádosti o účast v soutěži je 1. 8. 2022 ve 23:59 hodin.

 

Poslední termín podání soutěžního návrhu je 15. 12. 2022 ve 23:59 hodin. 

 

Porota

Řádní členové závislí 

Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava 

Ing. Rostislav Řeha - místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt – ředitel MAPPA 

 

Řádní členové nezávislí 

Ing. arch. Jitka Ressová, PhD. - architektka 

Ing. Petr Velička - krajinářský architekt, architekt 

Ing. Jana Pyšková - krajinářská architektka  

Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. - ředitel CERES 

 

Náhradníci závislí 

Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava 

Petr Veselka - starosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Náhradníci nezávislí 

Ing. arch. Jindřich Nový - městský architekt města Zlín 

Ing. arch. Iva Seitzová - architektka 

Přizvaní odborníci ​

PhDr., Ing. Tibor Máhrik, PhD. - kazatel Církve bratrské Ostrava 

Alena Ševčíková - zástupkyně Židovské obce Ostrava  

Ing. Martina Kittnerová - vedoucí provozovny veřejné zeleně, ručního čištění a VPP, Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Zuzana Sáňková - krajinářská architektka MAPPA 

Ing. Josef Laža - dopravní expert MAPPA 

Ing. Dana Víchová - rozpočtářka 

 

 

Ceny

První cena se stanovuje ve výši 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých). 

Druhá cena se stanovuje ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 

Třetí cena se stanovuje ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). 

 

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), která bude rozdělena dle rozhodnutí poroty. 

 ​

Účastníkům, jejichž soutěžní návrhy nebudou v průběhu posuzování vyřazeny ze soutěže a zároveň nebudou oceněny, bude udělena částka 150 000 Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých.  

Zadavatel předpokládá minimálně 6 a maximálně 8 soutěžících účastníků. 

Další informace

S případnými dotazy se prosím obracejte na sekretáře soutěže, e-mail: opelova@mappaostrava.cz.

bottom of page