top of page

Zámostí

Slezská Ostrava

zamosti.jpeg

Připravované záměry

Možnost dostavby

Zámostí je část Slezské Ostravy v blízkosti řeky Ostravice. Právě řeka dělá z této oblasti atraktivní a cenné území s velkým potenciálem. Území bylo historicky zastavěno kompaktní městskou strukturou. Tvořilo centrum Slezské Ostravy a zároveň protipól Moravské Ostravy. 


Vize prostorového rozvoje Ostravy ukazuje, že je žádoucí zde doplnit zástavbu, určit charakter jednotlivých ulic, proměnit je v tomto duchu a vytvořit kvalitní veřejná prostranství. Seidlerovo nábřeží by se mělo stát jednou z nejživějších částí Ostravy. 

V lednu 2021 nás zástupci městského obvodu Slezská Ostrava požádali o názor na několik chystaných investičních záměrů. Na oblast Zámostí jsme se podívali v mnoha souvislostech a vypracovali koncepční rozvahu Zámostí. Jedná se o pracovní materiál, jehož cílem je ověřit uskutečnitelnost jednotlivých záměrů a iniciovat diskusi o budoucnosti území. Pomocí 3D schémat popisuje koncepční rozvaha hodnoty v území a pomáhá určit cíle v jeho rozvoji. Materiál by měl být následně rozpracován do konkrétních projektových záměrů. 

Principy pro území

Doplnění zástavby

Doplnění zástavby

Území má potenciál „města u řeky” (nábřeží  s parterem a domy s výhledem k řece), který je v Ostravě jedinečný. Nové záměry musí pomáhat scelovat stávající zástavbu

s nábřežím.

Novou zástavbu je potřeba strukturovat do jasně vymezených urbánních bloků. Živá městská třída potřebuje vymezení budovami s aktivním parterem. Je nutné zpřesnit podmínky a ověřit možnosti dostavby nábřeží a ulice Bohumínská.

Uliční síť

Pro území jsou určující tři hlavní ulice se specifickým významem a charakterem, ulice Bohumínská, U staré elektrárny a Zámostní. Ve městě chceme živé ulice, ne komunikace s pouze dopravní funkcí. Ulice propojuje bližší i vzdálenější místa, ale komunikace rozděluje i nejbližší okolí.


Ulice Bohumínská by měla být městkou třídou, s vyváženým zastoupením různých typů dopravy, se zelení v podobě alejí, s kvalitními povrchy a mobiliářem. Ulice U staré elektrárny by měla být pěší zónou, intimní uličkou evokující původní zástavbu

a spojující Slezskoostravskou radnici s náměstím Jurije Gagarina. Ulice Zámostní tvoří páteř lokality a svým charakterem (alej stromů, kamenná dlažba) spoluvytváří obraz lokality.

 

Uliční síť

Je nutné určit typy dopravy, které by měly být v dlouhodobém horizontu součástí ulice Bohumínská a dávají smysl i z celoměstského hlediska.

Veřejná prostranství

Veřejná prostranství

Území je těžištěm Slezské Ostravy, proto je potřeba zde vytvořit kvalitní a propojený systém veřejných prostranství.

 

Jednotlivá veřejná prostranství mají měřítko a proporce v souladu se strukturou zástavby Slezské Ostravy. Každý veřejný prostor je jedinečný, s unikátním významem a funkcí pro širší území. Nové záměry musí pomáhat scelovat stávající zástavbu s nábřežím. Je nutné zpřesnit formu a hledat vhodné funkce těchto veřejných prostranství.

Často kladené otázky

1/ Ubude v souvislosti s budoucí výstavbou v tomto území zeleň? 

 

Zástavba lokality zákonitě přinese úbytek zelených ploch. Dnes neudržované plochy z části nahradí komponovaná kvalitní městská zeleň, která je pro pobyt v okolí řeky přínosem. V rámci širšího okolí se nacházejí kvalitnější zelené plochy, např. Komenského sady, okolí Slezskoostravského hradu, nábřeží Ostravice, které v budoucnu doplní revitalizovaná Černá louka nebo Trojické údolí. 

  

2/ Jak je to se záměrem svést komunikaci Bohumínská do tunelu pod zem?

 

Z naší Vize prostorového rozvoje vyplývá, že silná dopravní kostra Ostravy umožňuje, aby se ulice Bohumínská v budoucnu stala zklidněnou městskou třídou, příjemnou pro pohyb i pobyt lidí. Podmínky pro tranzitní dopravu je podle nás potřeba posilovat na komunikaci Místecká. 

Proti záměru na zahloubení Bohumínské mluví hned několik důvodů. Jsou jimi vysoká cena, neefektivita a časová náročnost. Investiční záměr uvádí cenu 4,1 mld. korun, konečná cena by se však nejspíše vyšplhala k částce mnohem vyšší. Za tuto cenu by Ostrava získala "uklizení" tranzitní dopravy pod zem v úseku dlouhém 1,5 km, zároveň ale řadu nových sjezdů, ramp, vyústění a dalších přidružených staveb na povrchu. Ty vytvoří nové bariéry. Blízkost řeky znamená vyšší nároky na zabránění průsaku spodní vody a nutnost vodu odčerpávat. I kdyby se město dnes rozhodlo stavbu realizovat, na dokončení bychom čekali mnoho let. 

3/ Proč grafická schémata ukazují tak velké objemy staveb? 

 

Při zpracování koncepční rozvahy jsme vycházeli z pohledu na protější břeh řeky. Zde se nacházejí obdobně velké stavby - Knihovna města Ostrava, Krajský soud či Technoprojekt. Při srovnání jejich velikostí je patrné, že navržené objemy z měřítka nevybočují a existujícím stavbám jsou rovnocennými partnery. Díky živému parteru nové zástavby, s obchody a službami, bude ulice pro lidi příjemným místem pro pobyt. 

bottom of page