top of page
Moderní bytový komplex

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Urbanistická studie území Středoškolská

Deadline

Lhůta pro podání nabídek je do 26. 4. 2021 do 12:00 hodin.

 

Oblast

Veřejná zakázka malého rozsahu

Odkaz

Veškeré dokumenty ke stažení

​Anotace

Předmětem zakázky je vypracování urbanistické studie na území Středoškolská, vymezené ulicemi Středoškolská a U studia. Toto území se nachází v zastavěné části města, v obytném centru Ostrava-Jih a je vhodné k zastavění. Téměř celá plocha je ve vlastnictví SMO, ve správě městského obvodu. Toto území ovšem patří v Ostravě do kategorie těch, které potřebují podrobnější regulaci, nad rámec ÚP, aby výstavba byla pro lokalitu prospěšná a neměla negativní dopad.

 

Urbanistická studie má za cíl:

  • Prověřit potřeby, limity a vazby nejen řešeného území, ale širšího okolí.

  • Vymezit zastavitelné plochy, definovat vstupy a vjezdy do území.

  • Nastavit parametry pro zástavbu, které budou podkladem pro její návrh. Studie bude klást důraz na koncepci celé lokality, a to včetně návrhu prostorové regulace s důrazem na řešení veřejných prostranství.

 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č.4 těchto zadávacích

podmínek (vizte odkaz výše).

 

Řešené území je vymezeno přílohou č.3 těchto zadávacích podmínek (vizte odkaz výše).

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí: 200 000,- Kč včetně DPH. V případě překročení maximální hodnoty veřejné zakázky bude nabídka takového dodavatele vyřazena z hodnocení nabídek.

 

Plnění bude probíhat následovně:

a) analytická část a koncept návrhové části do 6 týdnů od předání podkladů objednatelem;

b) návrhová část do 3 týdnů od odsouhlasení konceptu objednatelem.

 

Další informace

Místo podání nabídek: nabídka dodavatele bude doručena pouze v elektronické podobě do datové schránky ID: rnf8yu6. 

bottom of page