top of page

Urbanistická studie lokality Technologická 

TECHNOLOGICKA.jpg
Snímek obrazovky 2021-05-06 v 9.46.12.pn

Řešené území

Areál technologického parku, který se nachází v městském obvodu Pustkovec, má velký význam pro Ostravu i celý region. Sídlí zde Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC), které poskytuje služby v oblasti podpory podnikání a inovací firmám z celého kraje.
 

Areál je však důležitý i z urbanistického pohledu. Jedná se

o území, které z jihovýchodu přímo navazuje na kampus Vysoké školy báňské – Technické univerzity, v severozápadní části sousedí se zástavbou rodinných domů v Pustkovci

a v jihozápadní s oblíbenou lokalitou Porubského lesa. Vzhledem ke své pozici by měl areál fungovat jako propojující prvek mezi těmito třemi různorodými a hojně využívanými částmi města.

 

V roce 2021 se proto město Ostrava rozhodlo, v reakci na potřebu rozvoje MSIC a s tím spojenou výstavbu nových budov, nechat zpracovat urbanistickou studii. Tu pod vedením ateliéru MAPPA zpracoval ateliér WMA architects. Studie měla vytvořit podmínky pro kvalitní vystavěné prostředí inovačního areálu

a umožnit tak nejen dostavbu novými objekty dle požadavků MSIC, ale také vznik kvalitních veřejných prostranství. 

Cílem studie je takový návrh rozvoje území, který povede k vytvoření plnohodnotné části města. Studie v tomto směru přinesla komplexní plán, který bude možné naplňovat postupně. Pro jednotlivé zastavitelné plochy stanovuje regulační podmínky, jež bude moci město využít při prodeji pozemků. 

Studie mimo jiné řešila např.: 

 

  • vazby areálu na okolní zástavbu i krajinu 

  • zohlednění okolní zástavby (rodinné domy, vesnická zástavba, kampus VŠB – TUO), především pro regulaci výšky a maximálního objemu nových staveb  

  • posílení stávajících nebo vytvoření nových propojení s okolními lokalitami (ulice, cyklistické a pěší trasy), tak aby byl areál dobře dostupný různými druhy dopravy 

  • vytvoření reprezentativního, atraktivního a v regionálním kontextu jedinečného prostředí pro špičkové pracovníky z oblasti inovačních technologií 

  • vytvoření celé škály kvalitních veřejných prostranství mezi budovami, která budou nabízet zaměstnancům či návštěvníkům příjemný prostor pro pobyt a relaxaci 

  • vznik hlavního veřejného prostranství, ve kterém je navržena nová zastávka MHD 

  • doplnění mobiliáře a občanské vybavenosti (např. v podobě kavárny), které budou využívat nejen pracovníci areálu, ale i další občané, kteří lokalitu navštíví 

  • návrh opatření tzv. modrozelené infrastruktury přispívající ke zlepšování mikroklimatu, který počítá se zelení i prvky hospodaření s dešťovou vodou  

 

V budoucnu se může areál i díky naplňování studie proměnit po vzoru moderních výzkumných center 21. století. 

bottom of page