top of page
Hrusov.PNG

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Urbanistická studie Hrušov

Deadline

Lhůta pro podání nabídek je do 21. 7. 2022 do 12:00 hodin.

 

Oblast

Veřejná zakázka malého rozsahu

Odkaz

Veškeré dokumenty ke stažení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vypracování urbanistické studie, která navrhne a konkretizuje podmínky využití
řešeného území v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Studie bude klást důraz na koncepci celé
lokality, a to včetně návrhu prostorové regulace s důrazem na řešení veřejných prostranství. Účelem
zpracování studie je prověření možnosti využití dané lokality s tím, že výsledné řešení bude sloužit jako
podklad pro změnu územního plánu Ostravy a dopracování do podoby registrované územní studie.

 

Cíle urbanistická studie:

  • Zpracovat analýzu stavu a limitů v území s ohledem na změny v širším území.

  • Prověřit možnost rozvoje lokality jako kompaktní polyfunkční městské struktury.

  • Vymezit zastavitelné plochy, definovat vstupy a vjezdy do území.

  • Nastavit parametry pro zástavbu a veřejná prostranství.

  • Navrhnout vhodně etapizace s respektováním stávajících veřejných prostranství a infrastruktury.

  • Prověřit ponechání okolí říční nivy v krajinném řešení s důrazem na propojení mezi urbanizovanou částí
    a okolím řeky.

  • Prověřit problematiku přítomnosti haldy a navrhnout její využití jako veřejné plochy zeleně, popř. její likvidaci.

  • Na základě výsledků řešení navrhnout změnu ÚP Ostrava.

Plnění

Předpokládané odevzdání studie nejpozději do 19. 12. 2022.

 

Další informace

Nabídka bude předložena písemně v elektronické podobě a v českém jazyce. 

Místo podání nabídek

Nabídka dodavatele bude doručena pouze v elektronické podobě do datové schránky ID: rnf8yu6. 

bottom of page