top of page

Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká

Městská třída

BOF.jpg

Jak proměnit ulici Bohumínskou a Frýdeckou i jejich okolí k lepšímu? Podél zmíněných ulic, které jedna plynule přechází v druhou, se nachází řada nezastavěných ploch s potenciálem

pro budoucí rozvoj Slezské Ostravy. Území tohoto městského obvodu postupně ožívá rekonstrukcemi původních staveb i výstavbou nových domů, které vyplňují proluky, nebo vymezují nová veřejná prostranství. Vzniká zde moderní bydlení, které Ostrava tolik potřebuje. Díky tomu se území od Hladnovského kopce až k řece Ostravici stává čím dál víc atraktivní. 

Pro budoucí rozvoj tohoto území je klíčové minimalizovat bariéru v podobě komunikací Bohumínská, Frýdecká.


Město Ostrava vypsalo veřejnou zakázku na zpracování urbanistické studie části Slezské Ostravy podél řeky Ostravice a investičních záměrů proměny komunikací Bohumínská, Frýdecká v městskou třídu. Lhůta pro podávání nabídek je 18. 07. 2022 do 10:00.


Jednotlivé investiční záměry, které jsou blíže specifikované v zakázce, budou obsahovat dopravní řešení, řešení veřejného prostoru a vytvoření městské struktury tzv. městské třídy. Urbanistická studie a investiční záměry budou veřejně projednány.


Urbanistický návrh musí zohledňovat potenciál rozvoje vymezené části Slezské Ostravy a zároveň architektonický návrh přeměny současných dopravních komunikací v území v plnohodnotnou městskou třídu. Pro řešená území se očekává plynulé a bezpečné propojení Slezské a Moravské Ostravy, vytvoření kompaktní městské struktury s pobytovými veřejnými prostranstvími.

 

Výběr zhotovitele bude probíhat na základě nabídkové ceny a posouzení profesního přístupu,

ve kterém budou uchazeči dokládat svou znalost problematiky nebo zkušenosti s obdobnými projekty.

Detail zakázky: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003636/zakazka/528607

bottom of page