top of page

Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká

Městská třída

BOF.jpg

Jak proměnit ulici Bohumínskou a Frýdeckou i jejich okolí k lepšímu? Podél zmíněných ulic, které jedna plynule přechází v druhou, se nachází řada nezastavěných ploch s potenciálem

pro budoucí rozvoj Slezské Ostravy. Území tohoto městského obvodu postupně ožívá rekonstrukcemi původních staveb i výstavbou nových domů, které vyplňují proluky, nebo vymezují nová veřejná prostranství. Vzniká zde moderní bydlení, které Ostrava tolik potřebuje. Díky tomu se území od Hladnovského kopce až k řece Ostravici stává čím dál víc atraktivní. 

Pro budoucí rozvoj tohoto území je klíčové minimalizovat bariéru v podobě komunikací Bohumínská, Frýdecká.


V červnu 2022 vypsalo město Ostrava veřejnou zakázku na zpracování urbanistické studie části Slezské Ostravy podél řeky Ostravice a investičních záměrů proměny komunikací Bohumínská, Frýdecká v městskou třídu. Výběr zhotovitele bude proběhl na základě nabídkové ceny a posouzení profesního přístupu, ve kterém uchazeči dokládali svou znalost problematiky nebo zkušenosti s obdobnými projekty. Ve výběrovém řízení zvítězila nabídka firmy AFRY CZ.

Detail zakázky:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003636/zakazka/528607

Urbanistický návrh musí zohledňovat potenciál rozvoje vymezené části Slezské Ostravy a zároveň architektonický návrh přeměny současných dopravních komunikací v území v plnohodnotnou městskou třídu. Pro řešená území se očekává plynulé a bezpečné propojení Slezské a Moravské Ostravy, vytvoření kompaktní městské struktury s pobytovými veřejnými prostranstvími. Jednotlivé investiční záměry, které jsou blíže specifikované v zakázce, budou obsahovat dopravní řešení, řešení veřejného prostoru a vytvoření městské struktury tzv. městské třídy. Urbanistická studie a investiční záměry budou veřejně projednány.

Participace

Veřejné projednání urbanistické studie proběhlo 15. 6. 2023.

27. listopadu 2023 proběhlo veřejné projednání prvního ze tří investičních záměrů, které navazují na urbanistickou studii území. Ten se detailně věnuje úseku mezi lávkou za památníkem v Komenského sadech a křižovatkou s ulicí Těšínská.

bottom of page