top of page
O28 vymezene uzemi.PNG

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Studie veřejného prostranství bulvár 28. října

Deadline

Lhůta pro podání nabídek je do 21. 7. 2022 do 12:00 hodin.

 

Oblast

Veřejná zakázka malého rozsahu

Odkaz

Veškeré dokumenty ke stažení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vypracování studie veřejného prostranství, které je součástí městské třídy

28. října-Opavská. Prostranství, vymezené od Divadla Petra Bezruče, po západní hranu parku Dr. Milady
Horákové se má stát v budoucnu velkorysým a reprezentativním bulvárem města. Úsek má celoměstský
a regionální význam vzhledem ke stávajícím a připravovaným stavbám. Proto je potřeba, aby ulice
prošla proměnou, adekvátní významu místa (změna dopravního režimu, vyřešení příčných vazeb mezi
jednotlivými budovami, řešení materiálů a mobiliáře, možnost umístit stromořadí).

Cíle studie:

 • navrhnout takovou proměnu ulice, která bude adekvátní významu a reprezentativnosti daného místa, 
  a to na podkladu dokumentu Koncepce městské třídy 28. října-Opavská;

 • prostorově, funkčně a materiálově sjednotit ulici a zároveň navázat na předprostory jednotlivých budov, které ulici obklopují;

 • navrhnout dopravní řešení na podkladu dokumentu Koncepce městské třídy 28. října-Opavská;

 • nastavit standart pro materiály povrchů, mobiliář a další prvky, umístěné ve veřejném prostoru
  ve 
  vztahu na okolní stavby a jejich předprostory;

 • být podkladem pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP).

Plnění
Předpokládané odevzdání studie nejpozději do 19. 12. 2022

Další informace

Nabídka bude předložena písemně v elektronické podobě a v českém jazyce.

Místo podání nabídek

Nabídka dodavatele bude doručena pouze v elektronické podobě do datové schránky ID: rnf8yu6. 

bottom of page