Městská třída 28. října - Opavská

Podpora cyklistické dopravy

Snímek obrazovky 2021-06-09 v 15.24.08.p

Městská třída

Součástí postupné proměny městské třídy 28. října – Opavská je i doplnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu, které MAPPA iniciuje. První etapa, provedená v červnu 2021, využívá nestavební úpravy v podobě změny dopravního značení. Ta byla provedena v nekomplikovaných úsecích od Nové Vsi – Vodárny po křižovatku ulic 1. máje a Přemyslovců, dále na Mostě M. Sýkory a v pěší zóně na Karolině. Konkrétní podobu značení zpracovalo projekční oddělení společnosti Ostravské komunikace, a.s na základě objednávky Odboru dopravy MMO. Možná podoba opatření pro podporu cyklistické dopravy na komplikovanějších úsecích, jako jsou např. Frýdlantské a Svinovské mosty, vzejde z aktuálně probíhající diskuze mezi Odborem dopravy MMO, projekcí Ostravských komunikací, a.s., MAPPA a Dopravním inspektorátem PČR.

 

Aktuální úpravy jsou dílčí odpovědí na dlouhodobý požadavek obyvatel Ostravy na přímé a bezpečné cyklistické spojení městských částí, z nichž nejvíce poptávané je propojení Poruby s centrem Moravské Ostravy. Inspirací jsou rychlá opatření pro cyklisty zaváděná v souvislosti s pandemií koronaviru od jara 2020 v řadě západoevropských měst. Jejich následkem byl znatelný nárůst cyklistické dopravy v těchto městech a nahrazování dočasných řešení stálými. 

Cílem nového značení je ověřit zájem obyvatel o využití takovéto cyklistické infrastruktury. Zpětná vazba uživatelů i data o vlivu na ostatní provoz poslouží při plánování náročnějších stavebních úprav. Z pohledu městského ateliéru je ideálním řešením pro městskou třídu vedení cyklistů v přidruženém prostoru formou stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, vedeném ve stejných směrech jízdy jako ostatní vozidla. Takové řešení podle nás umožní bezpečný pohyb na kole i těm nejohroženějším účastníkům dopravy, jako jsou děti či senioři a podpoří častější využití kola pro dopravu obyvatel ve městě. 

Aktiv BESIP, pracovní skupina odboru dopravy MMO pro bezpečnost silničního provozu, připravil v souvislosti s novým VDZ informační kampaň. Jejím posláním je osvěta o právech a povinnostech jednotlivých účastníků sil. provozu v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty, (ochranného) jízdního pruhu pro cyklisty a piktogramového koridoru pro cyklisty. 

​Často kladené otázky

1/ Co je to ochranný jízdní pruh pro cyklisty a co z něj vyplývá pro účastníky silničního provozu? 

 

Vymezuje cyklistům vlastní prostor ve vozovce. Ostatní vozidlům je ale ze zákona dovoleno na něj vjíždět, a to rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečné široký (např. pro autobusy). Bývá vyznačen podélnými čarami vodorovného značení a zpravidla symbolem jízdního kola bez šipky. V Ostravě navíc doplněn o symbol nákladního a osobního vozidla, které naznačují, že širokým vozidlům je umožněno využít vozovku v celé šířce včetně jízdního pruhu pro cyklisty. 

 

2/ Co je to piktogramový koridor a co z něj vyplývá pro účastníky silničního provozu? 

 

Vyznačuje pouze prostor a směr jízdy cyklistů. Vždy vyznačen piktogramem kola a dvěma symboly směru jízdy. Vyskytuje se hlavně tam, kde je účelné vyznačit vedení cyklistické trasy, ale nelze realizovat ochranný nebo vyhrazený jízdní pruh. Řidiče motorových vozidel pouze upozorňuje, že se ve vozovce nachází zvýšený provoz cyklistů.