top of page

Koncepce městské třídy
 
28. října - Opavská

grafika O28.jpeg

Městská třída

Koncepce městské třídy 28. října – Opavská udá směr budoucím postupným změnám ulic

28. října a Opavská tak, aby se z nich stala plnohodnotná městská třída, příjemná pro pohyb

a pobyt lidí. 

 

Koncepce definuje, jak se má třída proměnit, aby se z ní stala výkladní skříň města. Prostor, který bude občanům dobře sloužit. Myslí na velké změny jako přestavby křižovatek nebo vznik nových náměstí, ale i na detaily veřejného prostoru. Stanoví standardy městského mobiliáře jako jsou typy dlažby a laviček nebo způsoby výsadby zeleně.  

 

Pro město i jeho obvody, kterými třída prochází, představuje Koncepce užitečný nástroj při rozhodování. Využití najde při tvorbě strategických dokumentů, předprojektové přípravě

a realizaci investic či koordinaci záměrů v území. 

 

Koncepci si můžete prohlédnout zde

Koncepce obsahuje tři části: 

Dlouhodobá vize nastavuje směr rozvoje městské třídy a jejího okolí v dlouhodobém horizontu;

je nástrojem pro přípravu území a nastavení parametrů velkých investic. 

Úseky městské třídy popisují 22 úseků třídy a jejího okolí, které jsme určili dle stávajícího stavu, charakteru zástavby či dopravního fungování. K proměně každého úseku je třeba přistupovat individuálně; dokument je nástrojem pro zadávání a koordinaci konkrétních investic v území.  

Manuál veřejných prostranství je návodem pro výběr prvků tvořících veřejná prostranství (mobiliář, povrchy a materiály, zeleň). Poslouží jako praktická pomůcka např. při výběru a umístění laviček či typu dlažby. Postupně se pomocí drobných úprav sjednotí vzhled i funkčnost veřejného prostoru.  

 

Základní principy a teze, se kterými koncepce pracuje, stručně představuje naše brožura. 

 

Aktuálně 

Koncepci městské třídy čeká poslední kolo projednání s důležitými aktéry. Na podzim 2023 bude předložena ke schválení zastupitelstvu města. Rada města dokument schválila v červnu 2023. 

Zavádět její principy a používat analytické podklady je možné jíž nyní. Slouží nám jako důležitý zdroj např. při vyjádřeních a konzultaci konkrétních projektů. 

 

Cíle 

Koncepce ukazuje ideální cílový stav třídy a nastiňuje změny, které musí nastat. Poskytuje návod, jak v příštích letech postupovat. Poslouží vedení města jako ucelený podklad pro rozhodování

o klíčových změnách či investicích.  Obsahuje detailní informace pro plánování dílčích částí třídy. Ty mohou být užitečné pro jednotlivé aktéry v území (jako jsou soukromí majitelé či městské obvody), jejich činnost a plánované projekty. 

Městská třída  

Městská třída je důležitá ulice ve městě, taková, po které se pohybuje mnoho lidí a sídlí na ní spousta významných institucí. Najdeme na ní náměstí a parky nebo další významná veřejná prostranství, kde se lidé potkávají a tráví čas. Městských tříd je v Ostravě několik. Jsou to hlavní tepny městského života, a právě na nich se život odehrává. Ulice 28. října a Opavská dohromady tvoří jednu z nich.   

  

Městská třída 28. října – Opavská  

Začíná u tanku v blízkosti Sýkorova mostu na Slezské Ostravě a končí u hypermarketu Globus v Porubě. Je dlouhá 12 kilometrů a v jejím okolí bydlí zhruba 100 000 lidí, tedy asi třetina Ostravanů. Další tisíce lidí se jí denně pohybují. Kvalita veřejného prostoru zde však neodpovídá tomu, kolik lidí v něm žije a každý den jím proudí. Problémů je celá řada. Kvalitní architekturu zakrývá množství nevkusné reklamy, veřejný prostor hyzdí neudržovaná zeleň

a rozbitý mobiliář. Na mnoha místech městská třída nenabízí férově rozdělený prostor bezpečný pro všechny, kteří se v něm pohybují. To chce město Ostrava začít měnit.     

  

Příprava  

Proměna městské třídy je projektem na desítky let a její přípravou naplňujeme strategické cíle města Ostravy. Přípravu koncepce jsme v městském ateliéru zahájili v roce 2021 sběrem dostupných dat a analýzou území. V rámci dotazníkového šetření mezi provozovateli maloobchodu jsme oslovili na 2 000 podnikatelů. Uspořádali jsme pracovní setkání se zástupci města a městských obvodů a získali od nich cenný pohled správců území. V neposlední řadě jsme se setkali také se zástupci významných aktérů v území, jako jsou správci sítí ČEZ či Veolia. A obrátili jsme se i na širokou veřejnost, jelikož také názor občanů jakožto uživatelů veřejného prostoru městské třídy je pro nás důležitý.  

  

Pocitová mapa  

Chtěli jsme zjistit, jak vnímají současný stav ulice a jejího okolí lidé, kteří se na ní pohybují. Jak občané vnímají současný stav městské třídy mohli zaznamenat do interaktivní mapy od 1. února do 20. března 2022. Pomocí barevných bodů zaznačili a okomentovali problematická i hodnotná místa ulice a blízkého okolí. Například kde se cítí bezpečně, kde jim chybí lavička či strom, nebo kde je často nepořádek. Názor lidí, kteří zde nejen žijí či pracují, ale také jej pouze příležitostně navštěvují či jím občas projíždí, jsou pro připravovanou koncepci důležitým podkladem. 

  

Jak lidé mapu vyplnili a okomentovali si můžete prohlédnout zde: https://www.pocitovemapy.cz/mapujememestskoutridu/nahled 

  

Výstava a další aktivity 

Návrh koncepce proměny městské třídy jsme představili veřejnosti prostřednictvím výstavy od 9. června do 26. října 2022. Zároveň jsme s návrhem postupně formou prezentací, společných diskuzí a workshopů seznámili úředníky či zástupce organizací, kterých se proměna týká a bez jejichž spolupráce není možná. Pro odbornou i laickou veřejnost jsme během léta 2022 uspořádali také komentované prohlídky výstavy či vybraných částí městské třídy. 

mappa_monitor_vystava-mes-tridy_full-HD.png
bottom of page