top of page

Koncepce městské třídy
 
28. října - Opavská

grafika O28.jpeg

Městská třída

Městská třída 

Městská třída je důležitá ulice ve městě, taková, po které se pohybuje mnoho lidí a sídlí na ní spousta významných institucí. Najdeme na ní náměstí a parky nebo další významná veřejná prostranství, kde se lidé potkávají a tráví čas. Městských tříd je v Ostravě několik. Jsou to hlavní tepny městského života, a právě na nich se život odehrává. Ulice 28. října a Opavská dohromady tvoří jednu z nich.  

 

Městská třída 28. října - Opavská 

Začíná u tanku v blízkosti Sýkorova mostu na Slezské Ostravě a končí u hypermarketu Globus v Porubě. Je dlouhá 12 kilometrů a v jejím okolí bydlí zhruba 100 000 lidí, tedy asi třetina Ostravanů. Další tisíce lidí se jí denně pohybují. Kvalita veřejného prostoru zde však neodpovídá tomu, kolik lidí v něm žije a každý den jím proudí. Problémů je celá řada. Kvalitní architekturu zakrývá množství nevkusné reklamy, veřejný prostor hyzdí neudržovaná zeleň a rozbitý mobiliář. Na mnoha místech městská třída nenabízí férově rozdělený prostor bezpečný pro všechny, kteří se v něm pohybují. To chce město Ostrava začít měnit.    

 

Koncepce 

MAPPA proto připravuje Koncepci městské třídy 28. října - Opavská, která dá směr budoucím postupným změnám ulice, tak aby se z ní stala plnohodnotná městská třída, příjemná pro pohyb a pobyt lidí.  Koncepce definuje, jak se má třída proměnit, aby se z ní stala výkladní skříň města. Prostor, který bude občanům dobře sloužit. Myslí na velké změny jako přestavby křižovatek nebo vznik nových náměstí, ale i na detaily veřejného prostoru. Stanoví standardy městského mobiliáře jako jsou typy dlažby a laviček nebo způsoby výsadby zeleně. 

Základní principy a teze, se kterými koncepce pracuje, stručně představuje naše brožura.

  

Příprava 

Proměna městské třídy je projektem na desítky let a její přípravou naplňujeme strategické cíle města Ostravy. Přípravu koncepce jsme v městském ateliéru zahájili v roce 2021 sběrem dostupných dat a analýzou území. V rámci dotazníkového šetření mezi provozovateli maloobchodu jsme oslovili na  2 000 podnikatelů. Uspořádali jsme pracovní setkání se zástupci města a městských obvodů a získali od nich cenný pohled správců území. V neposlední řadě jsme se setkali také se zástupci významných aktérů v území, jako jsou správci sítí ČEZ či Veolia. A obrátili jsme se i na širokou veřejnost, jelikož také názor občanů jakožto uživatelů veřejného prostoru městské třídy je pro nás důležitý. 

 

Pocitová mapa 

Chtěli jsme zjistit, jak vnímají současný stav ulice a jejího okolí lidé, kteří se na ní pohybují. Jak občané vnímají současný stav městské třídy mohli zaznamenat do interaktivní mapy od 1. února do 20. března 2022. Pomocí barevných bodů zaznačili a okomentovali problematická 

i hodnotná místa ulice a blízkého okolí. Například kde se cítí bezpečně, kde jim chybí lavička

či strom, nebo kde je často nepořádek. Názor lidí, kteří zde nejen žijí či pracují, ale také jej pouze příležitostně navštěvují či jím občas projíždí, jsou pro připravovanou koncepci důležitým podkladem.

 

Jak lidé mapu vyplnili a okomentovali si můžete prohlédnout zde: https://www.pocitovemapy.cz/mapujememestskoutridu/nahled

 

Výstava

Návrh koncepce proměny městské třídy představujeme veřejnosti prostřednictvím výstavy od 9. června do 26. října 2022. Zároveň s ním postupně formou prezentací, společných diskuzí a workshopů seznámíme úředníky či zástupce organizací, kterých se proměna týká a bez jejichž spolupráce není možná. Pro odbornou i laickou veřejnost připravujeme také komentované prohlídky výstavy.

 

Během všech aktivit, které jsme k tomuto tématu připravili, budeme sbírat zpětnou vazbu. Podněty zapracujeme do konce roku 2022 a v roce 2023 představíme dokončenou koncepci.

mappa_monitor_vystava-mes-tridy_full-HD.png

Co bude dál 

Koncepce bude dokumentem, který ukáže ideální cílový stav třídy a nastíní změny, které musí nastat. Poskytne jakýsi manuál, jak v příštích letech postupovat. Bude sloužit vedení města jako ucelený podklad pro rozhodování o klíčových změnách či investicích. Bude také obsahovat detailní informace pro plánování dílčích částí třídy. Ty mohou být užitečné pro jednotlivé aktéry v území (jako jsou soukromí majitelé či městské obvody), jejich činnost a plánované projekty.

bottom of page