top of page

OSTRAVOU KOLMO

mappa_kolmo_ill-positiv_edited.jpg

Pod heslem OSTRAVOU KOLMO naleznete všechny naše aktivity, které souvisejí s dopravou lidí na kole v Ostravě. Tomuto tématu se věnujeme od vzniku MAPPA v roce 2019 v rámci našich projektů. Na konci roku 2021 jsme pak od města přijali úkol koordinovat rozvoj cyklistické dopravy. Navazujeme tak na práci předchozího městského cyklokoordinátora, který tuto roli zastával v období let 2011 až 2019.

Co naše nová role obnáší? Pro rok 2022 jsme si vytyčili za cíl připravit novou Koncepci rozvoje cyklistické dopravy. Ta ukáže, jak má vypadat standard ostravské cyklistické infrastruktury, jak ji integrovat do městských ulic a kde by mělo město do této infrastruktury prioritně investovat. Výchozím bodem naší práce na koncepci jsou analýzy dostupných dat. Co na jejich základě nyní o cyklistické dopravě v Ostravě víme, jsme zaznamenali v mapové aplikaci. Aktuálně pracujeme na její aktualizaci a data zpřesňujeme. Jakmile dojde k aktualizaci, aplikaci opět zpřístupníme online.

DPNK_nova apka.png
Stanice sdílených kol v roce 2020

PARTICIPACE


Do tvorby koncepce zapojujeme odbornou i laickou veřejnost. V dubnu 2022 jsme uspořádali první z řady setkání s odborníky. V témže měsíci jsme se zúčastnili Velké jarní cyklojízdy pořádané spolkem Ostravou na kole. Veřejnosti jsme na ní představili naše aktivity i možnosti, jak se do přípravy koncepce zapojit. V květnu jsme spustili online dotazníkový průzkum, pomocí kterého jsme zjišťovali odkud a kam se lidé v Ostravě chtějí snáze dostat na kole, kde vnímají nedostatky cyklistické infrastruktury a jak se o způsobu dopravy ve městě rozhodují.

23. června 2022 jsme uspořádali veřejnou debatu s názvem Ostravou kolmo? Jak na rozvoj cyklistické dopravy v Ostravě. Představili jsme na ní, první úvahy o směřování Koncepce rozvoje cyklistické dopravy, včetně východisek, tezí a principů. O nich jsme s publikem vedli dialog a zaznamenali podněty, které zde zazněly.

V září 2022 pak proběhla pětice workshopů se zástupci městských obvodů, magistrátu a dalších aktérů. Náplní workshopů bylo představení rozpracované koncepce a zpřesnění navrženého systému stezek a zklidněných ulic.

30. října proběhl další z workshopů s externími odborníky, na kterém byly rozebrány silné i slabé stránky připravovaného dokumentu. Tentýž den navečer jsme pak jeho aktuální podobu představili zájemcům na veřejném projednání. Prezentaci a zápis z něj nabízíme k nahlédnutí níže.

 

Zde jsou příklady konkrétních projektů, v rámci nichž se vedle přípravy Koncepce věnujeme tématu cyklistické dopravy a zlepšení podmínek pro pohyb lidí na kole.


 • Cyklopruhy na Frýdlantských mostech – za tímto opatřením stojí požadavek vedení města
  z jara 2020. To se rozhodlo podpořit cyklistickou dopravu, alternativu k městské hromadné dopravě, v zájmu snížení přenosu viru COVID 19. Inspirovalo se u zahraničních měst jako Paříž, Londýn nebo Berlín. V zájmu rychlosti mělo jít o nestavební úpravy, ve většině případů formou změny dopravního značení. Vybrané úseky, dohromady tvoří přímé propojení centra města
  s Porubou, které pro cyklistickou dopravu dlouhodobě chybí.


  MAPPA se podílela na tvorbě prvotních námětů na rychlé zásahy a vyjednávání finální podoby se všemi dotčenými aktéry (vedení města, odbor dopravy, úřady městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Městské a krajské ředitelství Ostrava - Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic MSK, Ostravské komunikace, a.s.). 

  Aktuální rychlé zásahy nevnímáme jako ideální řešení. Přestože nejzranitelnějším účastníkům provozu neposkytují dostatečný pocit bezpečí, části aktivních každodenních cyklistů mohou přinést jisté zlepšení a řidiče upozornit na možný pohyb lidí na kole. Jako cílové řešení pro pohyb lidí na kole v ulicích s intenzivní automobilovou dopravou a s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h prosazujeme vedení cyklistů v přidruženém prostoru formou cyklostezky.
  V ideálním případě by cyklostezka měla být značena jako stezka pro chodce a cyklisty dělená a měla by vést po obou stranách uličního profilu.
   

 • Hranečník-Kunčičky – Společně s odborem dopravy a odborem investic spolupracujeme
  na tvorbě zadání studie (investičního záměru) na zlepšení průjezdnosti komunikace mezi

  ul. Šenovská a Lihovarská na kole.
   

 • Sokolská třída – Iniciovali jsme diskuzi s projektanty o přemístění vyhrazených jízdních pruhů z vozovky do přidruženého prostoru formou dělené stezky pro chode a cyklisty. Stezky by měly být pro cyklisty jednosměrné a tudíž je potřeba vyřešit také příčné vazby pro komfortní přesun z jedné strany ulice na druhou.
   

 • ul. Varenská – V rámci konzultací k chystané rekonstrukce vozovky s doplněním dělících ostrůvků usilujeme o vytvoření prostoru pro budoucí přejezdy pro cyklisty.
  Společně s odborem dopravy a obvodem Moravská Ostrava chceme připravit zadání projektu na předláždění stávajících chodníků. Na nich by mohly vzniknout dělené stezky pro chodce
  a cyklisty. Části stezky určené pro jízdu cyklistů by měly být jednosměrné a projekt by měl též vyřešit křížení s nástupišti MHD a napojení na stávající cykloinfrastrukturu v křižovatkách ulice Varenská s ulicemi Novinářská a Hornopolní.

   

 • ul. Vítkovická – V rámci chystané rekonstrukce tramvajové tratě usilujeme o takové umístění trakčních sloupů, aby v přidruženém prostoru mohly v budoucnu vzniknout dělené stezky
  pro chodce a cyklisty, a to včetně dostatečného počtu příčných vazeb.

bottom of page