top of page
_a href='https___www.freepik.com_free-ph

SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ STAVBY PARKOVACÍHO DOMU ZA KATEDRÁLOU

Deadline

Odevzdání žádosti o účast - 31. 7. 2020 | 13.00 hodin

Odevzdání návrhů - 20. 11. 2020 I 13.00 hodin

 

Oblast

Architektonická soutěž

 

Odkaz

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady

Statutární město Ostrava vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů soutěž o návrh na řešení stavby „Parkovací dům za katedrálou“.

​Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu (dále jen „PD“) na pozemcích parcelní číslo 461/1, 461/2 a 462/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nacházejících se v Městské památkové zóně Moravská Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů. Soutěžní zadání vychází z aktuální situace lokality historického centra města a novostavbu PD je proto nutné řešit v jejím kontextu jako součást všech systémových vrstev města. Z prostorového hlediska je požadováno PD řešit tradičně jako součást městské blokové struktury s ohledem na sousedící významné stavby. Součástí soutěžního zadání je také úvaha o způsobu provozování PD a na to navazující funkční náplni včetně případných budoucích změn.

 

Vyzvaní účastníci

Zadavatel vyzývá k účasti v soutěži tyto účastníky:

a) Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

b) A69 – architekti s.r.o.

c) Atelier bod architekti s.r.o.

 

Porota

Řádní členové závislí

Ing. Vladimír Cigánek - náměstek primátora statutárního města Ostrava

Ing. David Witosz - místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt – ředitel MAPPA

 

Řádní členové nezávislí

Ing. Martin Krupauer - ATELIER 8000

Ing. arch. Ondřej Chybík - CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS

Ing. arch. Vladimír Fialka - projektový manažer Skanska Reality a.s.

Ing. arch. Milena Vitoulová - Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

 

Náhradníci závislí

Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora statutárního města Ostrava

Ing. arch. Petr Buryška - architekt – urbanista MAPPA

 

Náhradníci nezávislí

Ing. arch. Lucie Kadrmanová - Chytilová City Upgrade

Ing. arch. Petr Stanjura - městský architekt Opavy

 

Přizvaní odborníci

Mgr. Michal Zezula, Ph.D. - ředitel ÚOP v Ostravě – Národní památkový ústav

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA - vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu MMO

Ing. Jan Peterek -  specialista požárně bezpečnostního řešení

Ing. Dana Víchová - nezávislá rozpočtářka

Ing. Josef Laža - dopravní expert MAPPA

Ing. Roman Kortus - Veolia Energie ČR, a.s.

Ing. Milan Novosad - zástupce majitele OD Horník, LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

 

 

Ceny

První cena se stanovuje ve výši 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 350 000 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).

 

Zahájení soutěže je oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou ode dne uveřejnění oznámení o zahájení soutěže ve Věstníku veřejných zakázek dostupné na profilu zadavatele.

 

Žádost o účast/soutěžní návrh bude podán pouze v elektronické podobě na adresu elektronického nástroje https://tenderarena.cz/profily/Ostrava k veřejné zakázce ID VZ0094847. Pro podání žádosti o účast/soutěžního návrhu v elektronické podobě se šifrovaným obsahem bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena.

 

Poslední termín pro podání žádosti o účast je 31. 7. 2020 ve 13.00 hodin. Zadavatel vyhodnotí žádosti o účast z hlediska splnění podmínek účasti uvedených v soutěžních podmínkách do 5. 8. 2020. Porota posoudí portfolia do 14. 8. 2020. Zadavatel vyzve vybrané uchazeče k podání návrhů a informuje uchazeče, kteří vybráni nebyli do 28. 8. 2020.

 

 

Další informace

S případnými dotazy se prosím obracejte na sekretářku soutěže, e-mail: kostelnikova@mappaostrava.cz.

bottom of page