top of page

KONCEPČNÍ ROZVAHA
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ V PLESNÉ

PLESNA PLL.jpg

Pozemky bývalého lihovaru a přilehlého okolí v Plesné jsou v současné chvíli zpustlé

a nenabízí obyvatelům konkrétní využití. Jde však o plochu v údolí Plesenského potoka

s rovinatým terénem, což je v jinak kopcovitém obvodu významná výhoda. Místo tak má potenciál fungovat jako kvalitní veřejné prostranství se zázemím pro konání společenských akcí.  Klíčovou úlohu má plocha také díky cyklostezce, která vede v její blízkosti a propojuje Hlučín s Porubou.  

Městský obvod Plesná nedisponuje odpovídajícím veřejným prostranstvím, na kterém by bylo možné pořádat společenské a kulturní akce. Zároveň dlouhodobě řeší nevyhovující stav

a prostorovou kapacitu hasičské zbrojnice a budovy technických služeb. Na jaře 2023 nás proto zástupci městského obvodu požádali, abychom v MAPPA prověřili, jaké možnosti by v budoucnu mohlo nabízet území vymezené ulicí Vlnitá, cyklostezkou a lesními pozemky tak, aby bylo přínosem pro obyvatele obvodu i pro celé město.

Krom požadavku na možnost umístění nové hasičské zbrojnice a budovy technických služeb, bylo přáním obvodu navrhnout také pobytové místo s přírodě blízkými prvky a plochu pro konání příležitostných společenských akcí (např. Májová Plesná). Jako potřebné bylo vnímáno také propojení skrz území pro pěší a cyklisty. 

Výsledkem práce MAPPA je koncepční rozvaha, která prověřuje, kde v území by bylo vhodné umístit pódium pro konání kulturních události, stavby hasičské zbrojnice a technických služeb či posezení nebo kudy by mělo vést hlavní pěší propojení. Dokument může dále posloužit jako podklad pro další kroky, např. odkup pozemků nebo zpracování architektonické studie, která návrh rozpracuje do většího detailu. Jedná se tak o příklad toho, jak můžeme pomoci i menším obvodům.
 

Dokument můžete prostudovat zde

bottom of page