Urbanistická studie Hrušov 

HRP.png
Snímek obrazovky 2021-05-06 v 9.46.12.pn

Řešené území

Hrušov, území na severním okraji Ostravy spadající do městského obvodu Slezská Ostrava, je v současné době spojováno především s rozvojovou zónou. Potenciál této lokality, spočívající v zachovaných fragmentech původní zástavby, nevyužitých plochách, blízkostí řeky a přírodním charakterem některých míst, by však mohl být v budoucnu dobře využit. Území Hrušova by se mohlo propojit se zbytkem města a nabídnout nové možnosti pro administrativní objekty, služby, rekreaci či bydlení. 

 

​Cílem urbanistické studie je prověřit možnosti využití lokality, výsledné řešení poslouží jako podklad pro změnu územního plánu Ostravy a bude dopracováno do podoby registrované územní studie. 

Urbanistická studie: 

  • prověří možnost rozvoje lokality jako kompaktní polyfunkční městské struktury 

  • vymezí zastavitelné plochy a definuje vstupy a vjezdy do území 

  • nastaví parametry pro zástavbu a veřejná prostranství 

  • navrhne etapizaci zástavby, s respektováním stávajících veřejných prostranství a infrastruktury 

  • prověří ponechání okolí říční nivy v krajinném řešení, s důrazem na propojení mezi urbanizovanou částí a okolím řeky 

  • prověří problematiku přítomnosti haldy a navrhne její využití jako veřejné plochy zeleně, popř. její likvidaci 

​ 

  

Urbanistickou studii pro území Hrušova vypracuje architektonická kancelář gogolák+grasse. Zvítězila ve výběrovém řízení, ve kterém byl zhotovitel vybírán na základě profesního přístupu a nabídkové ceny. Studie bude hotová do konce roku 2022. Do jejího zpracování budou zapojeni zástupci města, městského obvodu Slezská Ostrava, klíčových vlastníků v území a dalších důležitých organizací. Plánujeme také projednání studie s veřejností. 

PARTICIPACE

Veřejné projednání
Koncept urbanistické studie jsme představili 1. 11. 2022 v 17:00 hod. ve výstavním prostoru MAPPA. Níže přikládáme prezentaci, která setkání uvedla, a zápis zahrnující dotazy a komentáře účastníků. Případné další dotazy, podněty a připomínky můžete posílat do 21. 11. 2022 na e-mail info@mappaostrava.cz. Ty relevantní budou zapracovány.