top of page
Snímek obrazovky 2022-04-22 v 20.19.05.png

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Koncepce technické infrastruktury území Černá louka Ostrava

Deadline

Lhůta pro podání nabídek je do do 11. 5. 2022 do 12:00 hodin.

 

Oblast

Veřejná zakázka malého rozsahu

Odkaz

Veškeré dokumenty ke stažení

​Anotace

Předmětem zakázky je vypracování koncepce technické infrastruktury území Černá louka Ostrava, která bude součástí připravované územní studie. 

Toto území se nachází v zastavěné části města, v obytném centru Moravská Ostrava a je určeno k částečnému zastavění. V současnosti je na řešeném území platná územní studie, která by měla být nahrazena. Územní studie veřejného prostranství s regulačními prvky bude podkladem pro prostorové řešení jednotlivých zastavitelných ploch a napojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu. Dále bude studie řešit uspořádání veřejného prostranství (pojezdové a pochozí plochy, plochy zeleně) včetně jejich standardů, tak aby mohla být studie postupně naplňována. 

Koncepce technické infrastruktury, která je předmětem této veřejné zakázky, musí zahrnovat takové části a podrobnost, aby mohla být územní studie úspěšně naplňována a byla odpovídajícím podkladem pro navazují projekční fáze. Zároveň bude koncepce technické infrastruktury zpracovávána souběžně se zpracováním územní studie (bude její specializovanou částí), tak aby bylo možné vytvořit komplexní realizovatelný urbanistický návrh. 

 

Plnění bude probíhat následovně:

a) analytická část do 10 týdnů od uveřejnění smlouvy objednatelem v registru smluv 

b) koncepční část do 25 týdnů od předání analytické části 

 

Další informace

Nabídka bude předložena písemně v elektronické podobě a v českém jazyce. Bude zaslána pod názvem „Koncepce technické infrastruktury území Černá louka Ostrava“ - NEOTEVÍRAT. 

Místo podání nabídek

Nabídka dodavatele bude doručena pouze v elektronické podobě do datové schránky ID: rnf8yu6. 

bottom of page