Fotografie záhlaví

O MAPPA

Tvoříme Ostravu pro lidi. Společně s lidmi, kteří v ní žijí.

Jsme hlavním koncepčním pracovištěm Ostravy v oblasti urbanismu, architektury a  tvorby města.
Pracujeme na rozvojových a urbanistických projektech, shromažďujeme data o městě a kultivujeme veřejný prostor. Spolupracujeme s městem, obvody a developery, ale také nezávislými odborníky i aktivními občany.

Vznikli jsme 1. 7. 2019 jako příspěvková organizace statutárního města Ostrava. Zapojujeme se do mnoha projektů, které mají nebo v budoucnu budou mít zásadní význam pro Ostravu. Nejen pro její obyvatele, ale i pro návštěvníky odjinud. Jiné naše projekty pak zpříjemní každodenní život ve městě, nabídnou kvalitní bydlení, lepší dopravní dostupnost nebo bezpečná a příjemná veřejná prostranství.

Co děláme?

Ústředním motivem naší práce je komplexní pohled na město jako celek. Proto:

 • tvoříme vizi prostorového rozvoje města
 • koordinujeme urbanistické projekty na území města
 • sbíráme, aktualizujeme a interpretujeme data o městě, která jsou důležitým podkladem jak pro nás, tak pro město, městské obvody a další organizace
 • vytváříme koncepce pro koordinovaný rozvoj Ostravy
 • poskytujeme odborné poradenství a podklady v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města představitelům města a jeho organizačním jednotkám
 • iniciujeme a vedeme diskuzi mezi odbornou veřejností, obyvateli a politickou reprezentací
 • připravujeme zadání architektonických soutěží a zajišťujeme jejich organizaci
 • zapojujeme veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města a podněcujeme její zájem o městský prostor
 • provozujeme prostor Za výlohou – kontaktní a prezentační místo určené pro konání výstav, vzdělávacích a popularizačních aktivit pro veřejnost a edukací pro školáky a studenty
 • zpracováváme podklady a vyjadřujeme se ke změnám územního plánu a územním studiím
 • spolupracujeme s vysokými školami a dalšími institucemi na národní i mezinárodní úrovni, zejména v oblasti plánování a správy města

Co neděláme?

 • Netvoříme územní plán
 • Neřídíme výstavbu na území města
 • Neplníme funkci investora na stavbách z rozpočtu města nebo městských obvodů
 • Nemáme na starosti památkovou péči 

O co usilujeme?

Ideální město je vitální, obytné a udržitelné, tedy takové, ve kterém se jeho obyvatelé cítí dobře. Usilujeme o to, aby se Ostrava tomuto ideálu přiblížila.

Co chceme?

Město VITÁLNÍ

Vitalita města má mnoho podob. Projevuje se ruchem
v ulicích, pestrou nabídkou služeb, širokými možnostmi, jak trávit volný čas nebo frekventovanou veřejnou dopravou. Ačkoliv má Ostrava mnoho veřejných prostranství, jen málo
z nich je vitálních. Řada míst je neudržovaná a lidé se jim spíše vyhýbají. Promyšleným doplňováním zástavby a úpravami veřejných prostranství pro aktivity a setkávání chceme napomoci tomu, aby se z Ostravy stalo město pulzující životem.  

 

article image

Město OBYTNÉ

To, jestli se nám ve městě dobře žije, závisí nejen na kvalitě bydlení. Prostředí pro život zlepšují také upravené ulice či živá náměstí se zahrádkami restaurací, s dostatkem laviček pro odpočinek nebo stromů, které ve vedrech poskytují stín.
K obytnosti města přispívá i blízkost rozsáhlejších zelených ploch nebo prostupná veřejná prostranství bez zbytečných bariér. Proto ve všech našich projektech dbáme na to, aby prostředí města bylo atraktivní a pohodlné pro všechny, bez ohledu na věk či různá omezení.  

 

article image

Město UDRŽITELNÉ

Úspěšná města usilují o to, aby dokázala co nejlépe naplňovat potřeby současných, ale i budoucích generací. Udržitelnost prostupuje mnoha oblastmi, od zajištění provozu a údržby města, přes schopnost nabízet atraktivní a zdravé prostředí pro život, až po vytváření podmínek, ve kterých mohou vedle sebe žít lidé z různých sociálních skupin. Našim cílem je rozvíjet město tak, aby bylo udržitelné z ekonomického, ekologického i sociálního pohledu. 

 

Hlavní témata, kterými se MAPPA zabývá:

URBANISMUS ARCHITEKTURA VEŘEJNÝ PROSTOR ZELEŇ DOPRAVA MOBILITA HUSTOTA MĚSTA DATA O MĚSTĚ PARTICIPACE BYDLENÍ UDRŽITELNOST EDUKACE SOUTĚŽE POPULARIZACE VÝSTAVY