naší vizí je VITÁLNÍ. OBYTNÁ. UDRŽITELNÁ. OSTRAVA
Fotografie záhlaví

Vize prostorového rozvoje Ostravy

Vize prostorového rozvoje Ostravy je nástroj, který pomáhá při plánování města. Ukazuje, jak se má Ostrava rozvíjet, aby byla vitálnější, obytnější a udržitelnější.

Navazuje na Strategický plán rozvoje Ostravy, jehož priority a strategické cíle rozvíjí a převádí do prostoru města. Díky tomu se o Vizi mohou opírat zástupci města při rozhodování o směřování investic, zadávání projektů, přípravě architektonických soutěží, regulaci soukromé výstavby a podobně. Využívat ji mohou i úředníci, projektanti či developeři.
Vize je postavena na maximu informací, které lze o Ostravě v tuto chvíli získat. Základ tvoří data a informace, které Městský ateliér prostorového plánování a architektury téměř rok shromažďoval, analyzoval a zpracovával. Data poskytla celá řada institucí z různých oblastí, k dispozici byly údaje historické i aktuální. Nyní se staly základem průběžně aktualizované a doplňované databáze, se kterou bude MAPPA pracovat.

Procesy Vize

Procesy Vize

Vize není výsledek, Vize je nástroj. Vize prostorového rozvoje Ostravy není statický dokument a bude se neustále vyvíjet, aktualizovat a upravovat tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu města a jeho poznání. Proto je důležité, aby správně fungovaly procesy, které umožní tuto vizi využívat pro rozvoj města.

Role Vize v rozvoji města

Role Vize v rozvoji města

Strategický plán popisuje základní představu o směřování rozvoje Ostravy a Vize jeho strategické cíle rozvíjí a převádí do prostoru města. Vize je založena na maximálním množství informací a jejich vyhodnocení, tak aby nebyl budoucí rozvoj postaven na utopistických plánech, ale byl založen na dlouhodobě platných a udržitelných tématech. Jejich uplatnění a rozvinutí v koncepcích a projektech zajistí maximálně pozitivní dopad na konkrétní místa. Vizi nyní představujeme v podobě dvanácti klíčových témat.

Tvůrci Vize

Tvůrci Vize

Do tvorby Vize zapojujeme odborníky z mnoha oborů a specializací. Díky tomu Vize zohledňuje řadu odlišných pohledů na město a hledá jejich shodu. Mezi tvůrci najdeme architekty, urbanisty, dopravní specialisty, krajinářské architekty, specialisty na práci s daty a geografickým informačním systém (GIS) a další. Nejužší tým tvoří členové MAPPA, které doplňují externí spolupracovníci.

Práce s daty

Práce s daty

Pro efektivní plánování města potřebujeme dostatek relevantních dat. O ty se pak aktéři městského rozvoje mohou opírat při rozhodování o směřování investic, zadávání projektů, přípravě architektonických soutěží, regulaci soukromé výstavby a podobně. Data získáváme od celé řady subjektů, zpracováváme je a zkoumáme vzájemné vztahy mezi nimi. Zjišťujeme, která data o městě nejsou sledována, která jsou zastaralá nebo která neexistují vůbec, ale jsou potřeba. Naším cílem je jedna sdílená a průběžně aktualizovaná databáze pro všechny podílející se na rozvoji města. Ideální stav je tzv. digitální dvojče města. Odborná práce s ním nabízí predikci scénářů možného vývoje, včasné odhalení problémů a efektivní plánování.

Participace

Participace

Při tvorbě Vize se obracíme k lidem, kteří ve městě žijí a nasloucháme jejich osobním zkušenostem a očekáváním. Na setkáních se zástupci odborů Magistrátu města Ostravy jsme diskutovali o stěžejních tématech, koncepcích a projektech. Workshopy se zástupci městských obvodů nám pak pomohly lépe poznat město v detailu, pojmenovat vlastnosti a charakter jeho jednotlivých částí. Tyto informace jsme zaznamenali a propojili s exaktními daty o městě. V setkáních a zapojování veřejnosti budeme pokračovat.

Databáze ostravských projektů

Databáze ostravských projektů

V MAPPA tvoříme databázi, do které postupně vkládáme všechny projekty, o kterých víme, že se v Ostravě chystají nebo započala jejich příprava. Jejím přínosem je možnost vidět všechny na jednom místě a to, jak se vzájemně prostorově a časově ovlivňují. Zobrazuje projekty, které zpracováváme, na kterých se podílíme a které sledujeme. Cílem je jedna veřejná, sdílená a průběžně aktualizovaná databáze všech projektů a aktérů ve městě.

Vize jako nástroj

Vize jako nástroj

Vize je podkladem pro strategie, koncepce, územně plánovací dokumentace, a především konkrétní projekty. Tím se propisuje do skutečné podoby Ostravy. Vize je nástroj, který nám pomáhá při plánování zohlednit složitost města jako celku i specifické vlastnosti jeho částí. Ostravu jsme rozčlenili do lokalit, základních stavebních kamenů města, a určili řadu ohnisek, míst s koncentrací energie. Lokality můžeme charakterizovat, porovnávat a zjišťovat jejich potřeby. Tento proces nám pomůže správně zacílit pozornost tam, kde je potřeba. Může se jednat o celkovou proměnu vybraných území nebo o řešení detailu v podobě povrchu chodníků a typů laviček.

Interaktivní mapové aplikace

Témata Vize

Klíčová témata Vize se zabývají naším městem z mnoha různých úhlů. Zachycují jeho hodnoty a potenciály i problémy a výzvy, kterým čelí.

vize
projekt
Porozumění vývoji města napomáhá správnému doplňování nových vrstev.
vize
projekt
Schopnost vážit si toho, co máme, umožňuje s respektem tvořit nové hodnoty.
vize
projekt
Efektivní využívání stávajícího urbanizovaného území dělá město udržitelným.
vize
projekt
O fenomény přírody, z nichž mnohé formují vývoj města od počátku, je potřeba pečovat.
vize
projekt
Zelenější veřejná prostranství a péče o nezastavěná území vytváří obytnou krajinu.
vize
projekt
Členění města na základní stavební jednotky pomáhá formovat jeho celek i detail.
vize
projekt
Místa s koncentrací lidské energie vyžadují adekvátní pozornost.
vize
projekt
Jasná struktura bloků umožňuje lépe pracovat s veřejným prostranstvím.
vize
projekt
Kvalita a prostupnost veřejných prostranství dělá město příjemnějším pro život.
vize
projekt
Dostupnost rychlostních komunikací umožňuje tvorbu obytného města.
vize
projekt
Ulice města musí být adekvátně prostupné a bezpečné pro uživatele všech typů dopravy.
vize
projekt
Ekonomicky a provozně efektivní technická infrastruktura zajišťuje udržitelné město.

Videa o vizi

Chcete tématům Vize lépe porozumět? Podívejte se na sérii videí, ve kterých je naši architekti urbanisté přibližují.

Proč vznikla a k čemu slouží?

Historický vývoj

Urbanistické hodnoty

Polycentrické město

Přírodní podmínky

Obytná krajina

3D prohlídka

První podobu Vize jsme zachytili v podobě tištěných velkoformátových map, které vystavujeme v našem prostoru Za výlohou na Nádražní ulici 17. Jak výstava vypadá si můžete prohlédnout i z domova díky 3D prohlídce.

3D prohlídka Přehrát v novém okně
3D video
MAPPA!!! - Městský ateliér prostorového plánování a architektury.

Podcast

poslechnětě si
podcast MAPPA vysílá
o Vizi prostorového rozvoje Ostravy díl #06

Hovoří:

Ing. arch. Zuzana Paclová

Ing. arch. Zuzana Paclová

Urbanismus a architektura
 Ing. arch. Pavel Řihák

Ing. arch. Pavel Řihák

Urbanismus a architektura
Poslouchat