Bohumínská – Frýdecká

Bohumínská – Frýdecká

Ulice Bohumínská a Frýdecká ve své současné podobě brání rozvoji Slezské Ostravy. Po plánované proměně se mají stát příjemným veřejným prostranstvím.

Komunikace Bohumínská a Frýdecká představují pro své okolí bariéru. Území podél nich ukrývá velký potenciál pro rozvoj Slezské Ostravy. Aby mohl být naplněn, je zapotřebí negativní dopad komunikace na okolí snížit.

Jak proměnit ulice Bohumínskou a Frýdeckou i jejich okolí k lepšímu? Podél těchto ulic, které jedna plynule přechází v druhou, se nachází řada nezastavěných ploch. Území od Hladnovského kopce až k řece Ostravici postupně ožívá rekonstrukcemi původních staveb i výstavbou nových domů, které vyplňují proluky, nebo vymezují nová veřejná prostranství. V návaznosti na Koncepční rozvahu lokality Zámostí nechalo město Ostrava zpracovat urbanistickou studii části Slezské Ostravy podél řeky Ostravice a tři navazující investiční záměry proměny komunikací Bohumínská–Frýdecká v městskou třídu. Po proměně má ulice a její okolí plnit funkci plynulého a bezpečného propojení Slezské a Moravské Ostravy.

Výběr zhotovitele probíhá na základě nabídkové ceny a posouzení profesního přístupu, ve kterém budou uchazeči dokládat svou znalost problematiky nebo zkušenosti s obdobnými projekty.

STUDIE INVESTIČNÍ ZÁMĚR SLEZSKÁ OSTRAVA DOPRAVA

Co se má změnit?

 • přibudou nové světelně řízené přechody, které usnadní přecházení ulice
   
 • po obou stranách ulice bude doplněn široký chodník a bude vysazeno stromořadí
   
 • v úseku Komenského sady - Dědičná dojde ke snížení počtu jízdních pruhů na 1+1
   
 • dojde ke zúžení jízdních pruhů, jako prevence překračování nejvyšší dovolené rychlosti
   
 • na obou stranách ulice vznikne stezka pro cyklisty stavebně oddělená od vozovky
   
 • podél ulice bude v cílovém stavu doplněna nová zástavba. Vznikne tak kompaktní městská struktura s pobytovými veřejnými prostranstvími
Co se má změnit?

HARMONOGRAM

začátek 2022

AUTOR

AFRY CZ

FORMA

Urbanistická studie a investiční záměry

ÚLOHA MAPPA

Odborná konzultace
Veřejná zakázka
6/2022
Uzavření smlouvy
11/2022
Dokončení studie
7/2023
Inv. záměr II. úseku
1/2024

Plán pro území

Obsahový blok

Urbanistická studie

V červnu 2022 vypsalo město Ostrava veřejnou zakázku na zpracování urbanistické studie části Slezské Ostravy podél řeky Ostravice a investičních záměrů proměny komunikací Bohumínská – Frýdecká v městskou třídu.

Výběr zhotovitele bude proběhl na základě nabídkové ceny a posouzení profesního přístupu, ve kterém uchazeči dokládali svou znalost problematiky nebo zkušenosti s obdobnými projekty. Váha jednotlivých kritérií při hodnocení nabídek byla 65 % kvalita navrženého řešení, 35 % nabídková cena. 

Ve výběrovém řízení zvítězila nabídka společnosti AFRY CZ.

Obsahový blok

Obsah studie 

Urbanistická studie nastavuje pravidla pro budoucí rozvoj území.

Definuje:

 • rozvojové potenciály v území
 • nové příčné vazby nezbytné pro rozvoj území
 • osu vedení městské třídy Bohumínská
 • zastavitelné plochy a základní regulaci zástavby
 • šířku uličního profilu a jeho rozdělení mezi různé druhy dopravy
 • dopravní infrastrukturu včetně veřejné, pěší a cyklistické dopravy
 • umístění páteřní technické a modrozelené infrastruktury a veřejné zeleně
Obsahový blok

Studie dále určuje...

 • určit šířku uličního profilu a jeho rozdělení mezi různé druhy dopravy
   
 • vymezit zastavitelné plochy podél a v okolí třídy a stanovit základní regulaci pro budoucí zástavbu
   
 • obsahovat koncepci dopravní infrastruktury včetně chodců, veřejné dopravy a cyklistické dopravy a zajištění bezbariérových vazeb
   
 • navrhnout koncepci páteřní technické infrastruktury a modrozelené infrastruktury a veřejné zeleně
Obsahový blok

Veřejné projednání studie

Dne 15. 6. 2023 se ukutečnilo veřejné projednání studie. Na projednání vystoupili zástupci města a obvodu, rozpracovanou studii představili zpracovatelé a v závěru došlo i na dotazy přítomných.

Veřejnost nejvíce zajímalo:

 • Kam se po zklidnění Bohumínské – Frýdecké přesune tranzitní doprava?
 • Je možné Seidlerovo nábřeží a náměstí Jurije Gagarina lépe propojit s řekou?
 • Kdy se může začít s prvními úpravami ulice?

  Ze setkání jsme pořídili záznam. Přehrát si jej můžete zde.
Obsahový blok

Odevzdání studie a práce na investičním záměru 

Zpracovatelé odevzdali hotovou studii v červenci roku 2023.

Rozsáhlé území, kterému se věnovala urbanistická studie, je pro účel investičních záměrů rozděleno do tří úseků.

 • Úsek I - severní
 • Úsek II - středový
 • Úsek III - jižní
   

Jako první začal autorský tým detailně zpracovávat úsek II. Práce doposud pokračují. 

Další na řadě bude severní část (Úsek I). Jako poslední se do investičního záěru rozpracuje část jižní (Úsek III).

Obsahový blok

Participace s veřejností

Úvodní debata s veřejností 

Téma proměny ulic Bohumínská – Frýdecká a rozvoje jejich okolí jsme otevřeli 11. 4. 2022 veřejnou debatou. Návštěvníci se během ní dozvěděli, jaká byla historická podoba této části města, jak se v čase proměňovalo uvažování o dopravním řešení ulice Bohumínská nebo jakou hodnotu území má pro další rozvoj Ostravy. Zástupci města představili cíle a  priority pro rozvoji území:

 • Vytvořit živé centrum Slezské Ostravy v místě, kde se historicky nacházelo.
 • Využít naplno potenciál atraktivní lokality v blízkosti řeky Ostravice pro nové bydlení, služby a občanskou vybavenost.
 • Zklidnit dopravu na ulici, aby mohla stát živou městskou třídou, na které se lidé budou cítit příjemně.
   

V závěru se mohli návštěvníci ptát nebo předkládat vlastní podněty. Z debaty jsme pořídili videozáznam, který si můžete pustit zde.

Obsahový blok

Veřejné projednání investičního záměru na úsek II

Další setkání s veřejností k projektu proměny ulic Bohumínská, Frýdecká proběhlo 27. 11. 2023.

Zástupci zpracovatelské firmy AFRY CZ představili rozpracovaný návrh, který se detailně věnuje úseku mezi lávkou za památníkem v Komenského sadech a křižovatkou s ulicí Těšínská. 

Tato část Bohumínské se dočká mnoha změn. První rychlé zásahy by se podle navrženého harmonogramu měly začít uskutečňovat od roku 2028, náročnější stavební zásahy cílí přibližně na rok 2040.

Dokumentace

Důležité odkazy