Francouzská

Francouzská

Cenné území v srdci Poruby, které je historicky určeno k zástavbě, dosud čeká na své využití. V MAPPA jsme zjišťovali, jak s touto plochou do budoucna naložit.

Volná plocha o velikosti šesti fotbalových hřišť má nejasnou budoucnost. V minulých letech se objevila řada návrhů, jak lokalitu rozvíjet, žádný z nich ale nebyl realizován.

Město má nyní v plánu nechat zpracovat územní studii, která zajistí, že lokalita bude využita s co největším přínosem pro Porubu i celou Ostravu. V průběhu roku 2023 jsme proto vedli rozsáhlou diskuzi o nové podobě a funkcích, které má místo nabízet. Zapojili jsme do ní orborníky, politiky, správce území i veřejnost.

URBANISMUS PORUBA STUDIE PARTICIPACE

Co se má změnit?

Z participace vyplynulo, že v budoucnu:
 

 • má být hlavním prvkem plochy park, který doplní zázemí a vybavení (např. veřejné toalety, kavárna, aj.)
   
 • by měla plocha sloužit pro trávení volného času všech generací
   
 • by v území mělo být více stromů, které by poskytovaly stín; zároveň je však žádoucí zachovat vzdušný charakter místa a pocitovou bezpečnost
   
 • menší část území zůstane vymezena jako rezerva tak, aby ji v budoucnu bylo možné využít pto významný veřejný účel bez narušení hlavní plochy parku 
Co se má změnit?

HARMONOGRAM

2023

AUTOR

Eva Špačková, Tomáš Čech

FORMA

Participace

ÚLOHA MAPPA

Organizátor participace
Participační aktivity
4/2023
Participační aktivity
9/2023
Představení výsledků
11/2023
Formulace zadání studie
2024

Územní studie

Obsahový blok

Současný stav

V současné chvíli pro volnou plochu u Francouzské ulice neexistuje plán, jak s ní v budoucnu nakládat a rozvíjet její potenciál. Proto město po dohodě s městským obvodem rozhodlo o zpracování územní studie.

Ta má přinést odpovědi na otázky, jak ochránit hodnoty místa a význam, který představuje pro obyvatele, jak se o tak významné místo starat a jak s ním nakládat ku prospěchu města i městského obvodu. Úkolem formulovat zadání pro zpracování studie byla pověřena MAPPA.

 

Obsahový blok

V rámci přípravy zadání proběhla debata o očekáváních, která jsou s využitím této lokality spojena. Zapojeni do ní byli odborníci, politici, úředníci i veřejnost. Výsledky mnoha setkání, rozhovorů, dotazníkového šetření a dalších aktivit skládají mozaiku námětů, potřeb a představ o možné budoucí podobě tohoto místa.

Obsahový blok

Participace 

V MAPPA věříme, že zapojovat veřejnost do rozvoje města je důležité. U takto významné lokality jsme proto na participaci kladli zvláštní důraz a jednalo se tak ve výsledku o doposud nejdelší participační proces ke konkrétnímu projektu v Ostravě. 

Veřejná debata probíhala od jara do podzimu roku 2023 a zapojili se do ní odborníci, politici, správci území i široká veřejnost. Celý proces zahrnoval řadu jednotlivých aktivit. V číslech to bylo: 

 • více než 20 účastí politiků v rámci 9 aktivit
 • přes 140 účastí správců území a odborníků na 9 setkáních
 • více než 2 600 obyvatel Ostravy a okolí na 6 setkáních pro veřejnost 
Obsahový blok

Komentované procházky územím

V červnu jsme uspořádali dvě komentované procházky územím. Na první z nich bylo cílem se seznámit jak s územím, tak i s jeho historií. 

Následně pak proběhla plánovací komentovaná procházka. Ta si kladla za cíl od zúčastněných zjistit, jak nyní místo vnímají a co by v něm do budoucna využili.  

Obsahový blok

Dotazníkové šetření

Ještě před letními prázdninami se veřejnost mohla zapojit do dotazníkového šetření. Tuto možnost využilo přes 2 500 Ostravanů a lidí z blízkého okolí.

Bylo zřejmé, že lidé místo vnímají jako velmi významné a na jeho budoucnosti jim záleží. Řada lidí si přála, aby místo zůstalo ve stavu, v jakém je dnes a aby se ve věci tohoto územ dále nepodnikaly žádné kroky. JIní zase vnímají velký potenciál místa a také velké rezervy a prostor k jeho rozvoji.

Výsledky z dotazování definovaly zásadní témata, která je v otázce lokality třeba dále rozvíjet a posloužily tak jako odrazový můstek pro následující aktivity.

Obsahový blok

Zažít Porubu jinak 

Koncem léta jsme se s veřejností potkali na komunitním festivalu Zažít město jinak v Porubě.

Krom jiného nás tam od Porubanů zajímalo, jak vnímají parky a jiná veřejná prostranství ve svém obvodu. Co v nich postrádají a co by v nich nemělo chybět. 

Od těch nejmenších, kteří ještě písmem nevládli, jsme si nechali nakreslit ideální park. 

Obsahový blok

Beseda o parcích 

V souvislostí s participačními aktivitami proběhla v říjnu veřejná beseda na téma Jak by měl vypadat městský park. Uskutečnila se v porubském DK Poklad a zúčastnili se jí dva mimoostravští odborníci.

Krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík, krerý má za sebou řadu realizací parků a krajinných úprav, a to zejména v rámci historického a výrazově silného kontextu.Jednou z jeho hlavních myšlenek bylo: "V parku není tolik důležité, co tam roste, ale co se tam děje.“ 

O tom, že cedulky s nápisem „nevstupujte na trávník“ nejsou správnou cestou, hovořil druhý z hostů, architekt David Zatloukal. Spoluautor návrhu na proměnu sadu Dr. Milady Horákové považuje za důležité uzpůsobit povrchy městských parků běžnému užívání.

Obsahový blok

Plánovací setkání s veřejností 

Aby se i ve druhé polovině roku, kdy probíhala zejména setkání s odborníky a správci území, mohla aktivněji zapojit také veřejnost, uspořádali jsme začátkem listopadu plánovací setkání. Na něj dostali pozvánku ti, kteří v předchozích aktivitách projevili zájem být do procesu dále zapojeni. Kapacita tohoto setkání byla omezena na 50 účastníků.

 

 

Obsahový blok

Veřejné představení výsledků paticipace 

Celkové shrnutí dílčích závěrů z jednotlivých participačních aktivit nejen s veřejností jsme představili v listopadu v DK Poklad. 

Ze setkání jsme pořídili záznam. Ke zhlédnutí zde.

Dokumentace