Hrušov

Hrušov

Urbanistická studie prověřila možnosti území v rámci Slezské Ostravy a posloužila jako podklad ke změně územního plánu. Vypracovala ji architektonická kancelář gogolák+grasse.

Hrušov, území na severním okraji Ostravy spadající do městského obvodu Slezská Ostrava, je v současné době spojováno především s rozvojovou zónou. Potenciál této lokality, spočívající v zachovaných fragmentech původní zástavby, nevyužitých plochách, blízkosti řeky a přírodním charakteru některých míst, by však mohl být v budoucnu dobře využit. Území Hrušova by se mohlo propojit se zbytkem města a nabídnout nové možnosti pro administrativní objekty, služby, rekreaci či bydlení. 

Možnosti, které může tato část Ostravy městu nabídnout, prověřila urbanistická studie, kterou vypracovala architektonická kancelář gogolák+grasse. Studie rovněž posloužila jako podklad ke změně územního plánu. 

 

URBANISMUS SLEZSKÁ OSTRAVA STUDIE ZÁSTAVBA VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Co se má změnit?

 • v budoucnu se lokalita může stát plnohodnotnou součástí města
   

 • v lokalitě je zamýšlena nerušící drobná výroba, např. dílny nebo provozovny, které nezmění charakter místa a nebudou jej zatžovat hlukem nebo nadměrnou dopravou
   

 • v území by měly vzniknout nové možnosti pro administrativní objekty, služby, bydlení nebo rekreační a sportovní využití
   

 • vhodnou náplní nové zástavby by mohla být také vědecko-výzkumná činnost 
   

 • podél řeky by mohlo být nábřeží s cyklostezkou, chodníkem a pěšinami
   

 • zpřístupnit by se mohla také místní halda

Co se má změnit?

HARMONOGRAM

2022–2023

AUTOR

gogolák+grasse

FORMA

Urbanistická studie

ÚLOHA MAPPA

Zadavatel studie
Formulace zadání
2022
Výběr zpracovatele
7/2022
Odevzdání studie
11/2022
Změna územního plánu
Výhledově

Urbanistická studie

Obsahový blok

Výběr zpracovatele 

V červenci roku 2022 jsme vyhlásili zakázku na zhotovení studie historické části Hrušova. U takto významné lokality by měl být na prvním místě kladen důraz na kvalitu, váha jednotlivých kritérií při hodnocení nabídek proto byla následovná: kvalita profesního přístupu 70 %, nabídková cena 30 %.  

Do výběrového řízení se přihláslo sedm zájemců. Na základě profesího přístupu a nabídkové ceny byla za zpracovatele studie vybrána architektonická kancelář gogolák+grasse.

Obsahový blok

Předmět studie 

Studie řešila území mezi řekami Ostravicí a Odrou, Bohumínskou ulicí a železniční tratí, kde historicky bývalo centrum Hrušova. I když jsou v území značné limity, jako např. koksovna, skrývá se v něm do budoucna obrovský potenciál. Nevyužité plochy, přírodní charakter, dobré dopravní napojení a blízkost centra Ostravy. To vše jsou silné stránky, které mohou být velmi zajímavé pro investory.

Studie měla ověřit možnost rozvoje lokality jako kompaktní polyfunkční městské struktury. Dále bylo úkolem studie:
 

 • ověřit možnost rozvoje lokality jako kompaktní polyfunkční městské struktury

Obsahový blok
 • vymezit zastavitelné plochy a definovat vstupy a vjezdy do území 
   

 • nastavit parametry pro zástavbu a veřejná prostranství 
   

 • navrhnout etapizaci zástavby, při respektování stávajících veřejných prostranství a infrastruktury 
   

 • prověřit ponechání okolí říční nivy v krajinném řešení, s důrazem na propojení mezi urbanizovanou částí a okolím řeky 
   

 • zabývat se problematikou haldy přítomné v území

Obsahový blok

Veřejné projednání studie 

Dne 1. 11. 2022 proběhlo v našem výstavním prostoru Za výlohou veřejné projednání studie. Koncept studie představil zástupce zpracovatelského týmu, architekt Lukáš Grasse. Ukázal možnosti využití území, jaké typy objektů a veřejných prostranství by zde mohly vzniknout i jakou náplň by mohly přinést. 

Následná diskuze přinesla dotazy např. na budoucnost skládky nebo časový horizont, kdy můžeme vidět první změny. Někteří účastníci se podělili o své vzpomínky na starý Hrušov a vyjádřili přání, aby se sem opět vrátil život.

Zápis z veřejného projednání k pročtení zde.

Prezentace promítnuta na projednání k prohlédnutí zde.

 

Obsahový blok

Dokončená studie 

Studie byla dokončena v lednu 2023. Zpracovatelský tým z ateliéru gogolák+grasse přináší návrh, jak tuto lokalitu ideálně rozvíjet, aby se stala plnohodnotnou součástí města. 

V budoucnu v místě mohou vzniknout nové možnosti pro administrativní objekty, služby, bydlení nebo rekreační a sportovní využití. Dle odhadu může zdejší zástavba nabídnout kapacitu cca 400 tis. m² hrubé podlažní plochy. Ukazuje se, že vhodnou náplní by mohla být i vědecko-výzkumná činnost.

Studie poslouží jako podklad pro změnu územního plánu. 

 

Dokumentace