Náměstí Dr. Edvarda Beneše

Náměstí Dr. Edvarda Beneše

Náměstí Dr. E. Beneše v centru Ostravy nabídne v budoucnu lepší prostředí pro trávení volného času a počítá i s rezervou pro výstavbu.

Území se promění podle návrhu, který vzešel ze soutěže uspořádané v roce 2021. Vznikl ve spolupráci kolektivu autorů Ing. arch. Jiřího Miky, Ing. arch. Martina Materny, Ing. arch. Markéty Káňové, Ing. arch. Petra Svobody, Ing. arch. Adély Kudlové a Ing. arch. Venduly Bažové. Autoři samostatně působí v ateliérech Mika Svoboda architekti s.r.o. a WMA Architects.

Návrh přináší celkovou kultivaci prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti. Zároveň počítá s rezervou pro budoucí výstavbu na místě zaniklého Německého domu. Návrh člení území na tři různé části, které jsou vhodně vymezené a zároveň na sebe navazují. Jedná se o prostor před radnicí Moravské Ostravy a Přívozu, parkové náměstí a plochu bývalého Německého domu, která je zdůrazněna volbou jiného typu dlažby.

V současné chvíli je náměstí E. Beneše spíše průchozím parčíkem, který příliš neláká k posezení. Přitom jde o důležité a frekventované místo mezi historickým jádrem města a stále se rozvíjejícím územím Nové Karoliny.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ SOUTĚŽ NÁMĚSTÍ

Co se má změnit?

 • vznikne parkové náměstí doplňující jádro Ostravy o zatím chybějící druh veřejného prostoru menšího měřítka krytého korunami stromů
   
 • dojde k úpravě povrchů a definici různě využitelných ploch v rámci území např. pomocí různých typů dlažby
   
 • památník revolučních bojů bude přemístěn do parkového náměstí
   
 • doplní se zeleň, např. stromy podél ul. Zámecká či na zmíněném náměstí
   
 • prostor nabídne kromě posezení pod stromy i osvěžení u vodních prvků, mlžítek a pítek
Co se má změnit?

HARMONOGRAM

2021–2025

ROZPOČET

30 mil. Kč

AUTOR

Kolektiv autorů

FORMA

Urbanisticko-architektonická soutěž

ÚLOHA MAPPA

Organizátor soutěže
2021
Soutěž
Investiční záměr
2022 - 2023
Zahájení proměny
2024

Soutěž o návrh

Obsahový blok

Cíl soutěže

Soutěž hledala urbanistické řešení náměstí a jeho okolí a také konkrétní podobu dnešního parčíku. Hlavním úkolem však bylo odpovědět na otázku, jakou má mít veřejný prostor podobu a způsoby využití.

Soutěžní požadavky dále ukládaly počítat s rezervou pro případnou zástavbu v místě, kde dříve stával Německý dům. Dále přinést krajinářské řešení, řešení materiálů a prvků městského mobiliáře. Vyřešit dopravní návaznosti, umístění nové cyklostanice a zachování parkovacích míst.

Soutěž byla dvoufázová - první fáze kladla důraz na celkovou koncepci, druhá na řešení detailu veřejného prostranství.

Obsahový blok

Průběh soutěže

Do prvního kola soutěže, které kladlo důraz na celkovou koncepci, byly podány 3 návrhy. Jeden z nich byl z hodnocení vyřazen z důvodu nesplnění závazných podmínek soutěže. Do druhého kola tak postoupily 2 návrhy; úkolem jejich autorů bylo zaměřit se na řešení detailu veřejného prostranství.

Porota hodnotila návrhy z hlediska kvality celkového urbanisticko-architektonického řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti.  

Obsahový blok

Výsledky soutěže

První místo nebylo uděleno. Porota doporučila k realizaci návrh, kterému udělila druhé místo. Vznikl ve spolupráci kolektivu autorů Ing. arch. Jiřího Miky, Ing. arch. Martina Materny, Ing. arch. Markéty Káňové, Ing. arch. Petra Svobody, Ing. arch. Adély Kudlové a Ing. arch. Venduly Bažové. Autoři samostatně působí v ateliérech Mika Svoboda architekti s.r.o. a WMA Architects. Zároveň také porotci stanovili body, ve kterých doporučují návrh v dalších stupních dokumentace dopracovat. Druhé místo bylo ohodnoceno ve výši 300 tisíc korun.

​Další z návrhů získal v soutěži odměnu ve výši 150 tisíc korun a jeho autorem je ateliér gogolák + grasse. Porota kladně hodnotila mimo jiné jejich práci se zelení, konkrétně návrh stromořadí v ulici Nádražní. Naopak však dle názoru poroty tento návrh postrádal čitelné urbanistické řešení.

Obsahový blok

Vítězný návrh

„Porota kladně hodnotila, že návrh člení území na tři různé části, které mají pro uživatele příjemnou velikost. Jedná se o prostor před radnicí, parkové náměstí se stávající vzrostlou zelení a plochu bývalého Německého domu, která je zdůrazněna jiným typem zvolené dlažby. Návrh také zdařile pracuje s objemovou regulací objektu, který by se v budoucnu v místě bývalého Německého domu mohl postavit.,“ řekl ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil.

Obsahový blok

Představení návrhů veřenosti

Veřejnost se mohla se soutěžními návrhy seznámit na výstavě, která proběhla v prostoru Za výlohou od 31. března do 25. května 2022.

Obsahový blok

Veřejné projednání studie

Začátkem roku 2023 se projekt posunul do další fáze. Autorský tým z Mika Svoboda architekti a opus architekti (dříve WMA) začal s přípravou projekčních prací. Připravovanou územní studii představili jejich zástupci – architekti Martin Materna a Jiří Mika – na veřejném projednání v MAPPA Za výlohou 1. března 2023.

Veřejnost se mohla seznámit s konkrétními plány na proměnu náměstí a jeho okolí a vyjádřit svůj názor. Relevantní připomínky autoři zohlední při dopracování studie. Předpokládané datum dokončení studie - květen 2023. 

Obsahový blok

Na veřejném projednání autoři představili úpravy, které provedli na základě požadavků soutěžní poroty či technických limitů v území; např.:

 • méně kácení; s ohledem na výsledky dendrologického průzkumu zachovají autoři více stromů a doplňují další.
 • plánovaný altán se ruší; jelikož Ostravica bude mít směrem do náměstí aktivní parter s markýzou a změnila se také dispozice stromů, altán by v místě tvořil bariéru.
 • kolem stromů přibudou kruhové lavice, které je pomáhají chránit, a podrosty květin, které pomáhají udržovat lepší klima.


Účastníky projednání zajímala plánovaná úprava povrchů, možnosti parkování při budoucí dostavbě, sochy v území nebo třeba přesun broukoviště, které se nyní na náměstí nachází.

Zápis ze setkání je k nahlédnutí zde.

Obsahový blok

MAPPA Vysílá: podcast o městě 

#24 s Martinem Maternou a Jiřím Mikou

V dubnu 2022 jsme zveřejnili podcast s autory návrhu, který byl vybrán k realizaci, Martinem Maternou a Jiřím Mikou.

K poslechnutí zde.