Předprostor hlavního nádraží

Předprostor hlavního nádraží

Ostravské hlavní nádraží a jeho předprostor má projít proměnou. Cílem bude bezbariérovost, zkrácení přestupních vazeb a vytvoření funkčního a reprezentativního vstupu do města.

V současné době nelze ostravské hlavní nádraží a jeho blízké okolí označit za příjemný a dobře fungující prostor. Do budoucna je však v území připravováno hned několik záměrů, které by tento stav mohly změnit. Rekonstrukce železničního uzlu (investorem je Správa železnic), rekonstrukce předprostoru výpravní budovy, Terminál Jirská a prodloužená ul. Skladištní.

Na otázku, jak by se měl proměnit předprostor hlavního nádraží, aby se stal moderním přestupním uzlem, odpověděla studie. Zpracovala ji architektonická a projekční kancelář CASUA, spol. s.r.o., která uspěla ve veřejné zakázce. Vybrána byla na základě vyhodnocení nabídkové ceny a profesního přístupu. Na vyhotovení studie spolupracovala se společností AFRY CZ, s.r.o. Kromě limitů, které se v území nachází, museli zpracovatelé zohlednit také požadavky, které jsou na místo v současnosti, ale i do budoucna kladeny. Úkolem bylo připravit urbanistický a architektonický návrh obsahující také komplexní dopravní řešení.

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ MORAVSKÁ OSTRAVA PŘÍVOZ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Co se má změnit?

Podle studie:

 

 • vznikne reprezentativní veřejný prostor před výpravní budovou
   
 • nový terminál veřejné hromadné dopravy umožní bezbariérový nástup, přesune se kvůli tomu tramvajová a trolejbusová smyčka
   
 • vznikne podzemní parking, zaparkovat zde budou moci i cyklisté
   
 • nevyužitý průmyslový areál v blízkosti nádraží nahradí městská zástavba
   
 • nově zde bude přestupní uzel veřejné hromadné dopravy (městské i regionální)
Co se má změnit?

HARMONOGRAM

začátek 2021

AUTOR

Casua

FORMA

Studie dopravního řešení a veřejného prostoru

ÚLOHA MAPPA

Odborná konzultace
Veřejná zakázka
12/2021
Uzavření smlouvy
5/2022
Dokončení studie
2023
Investiční záměr
2023
Další kroky

Studie dopravního řešení a veřejného prostoru

Obsahový blok

Výběr zpracovatele 

Na vypracování studie vypsalo město 14. 12. 2021 veřejnou zakázku. U takto významného veřejného prostranství by měl být na prvním místě kladen důraz na kvalitu,  váha jednotlivých kritérií při hodnocení nabídek proto byla následovná: kvalita navrženého řešení 40 %, kvalifikace zapojených osob 30 %, nabídková cena 30 %.  

Na základě vyhodnocení profesního přístupu a nabídkové ceny byla za zpracovatele studie vybrána architektonická a projekční kancelář CASUA, spol. s.r.o., která na vyhotovení spolupracuje se společností AFRY CZ, s.r.o.  

Obsahový blok

Předmět studie 

Zpracovatelé se museli vypořádat s celou řadou úkolů. Kromě limitů, které se v území nachází, musela studie zohlednit také požadavky, které jsou na místo v současnosti, ale i do budoucna kladeny. Studie obsahuje:

 

 • celkové urbanistické řešení v podrobnosti územní studie 

 • celkové architektonické řešení veřejného prostranství předprostoru nádraží 

 • návaznost na plánované stavby ostatních investorů 

 • komplexní dopravní řešení území včetně veřejné dopravy a cyklodopravy ​

Obsahový blok
 • zajištění bezbariérových vazeb pro pěší a cestující 

 • dopravně inženýrskou analýzu definující potřebný počet parkovacích míst typu P&R, K&R, P&G 

 • uspořádání tramvajové smyčky, včetně tramvajových nástupišť 

 • řešení zastřešení a zastínění prostoru 

 • modrozelená infrastruktura (krajinářské řešení, řešení odvodnění území či návrh zadržení vody v krajině) 

 • koncepci sítí technické infrastruktury 

Obsahový blok

Veřejné projednání

Dne 11. 8. 2022 se v našem výstavním prostoru Za výlohou uskutečnila debata s veřejností. Během setkání zaznělo, proč by se vůbec měl prostor před ostravským hlavním nádražím změnit, co už s prostorem bylo v minulosti zamýšleno a proč se to nepodařilo zrealizovat. Krom zástupců města a MAPPA se debaty zúčastnili i členové zpracovatelského týmu, kteří představili základní strukturu území. Prostor byl také pro dotazy a podněty ze strany veřejnosti.

Záznam z debaty můžete zhlédnout zde.

 

Obsahový blok

Dokončená studie

Studie byla dokončena na jaře roku 2023. Zpracovatelé prověřili, jaké možnosti toto komplikované území nabízí, jak jej lze strukturovat a funkčně napojit na okolí. Úkolem bylo navázat na připravovaný projekt Správy železnic na rekonstrukci železničního uzlu, který počítá s vybudováním podchodů.

Zpracovatelé odpověděli na několik dlouhodobě diskutovaných otázek, např. jak celý dopravní uzel uspořádat, jak velké má být veřejné prostranství před výpravní budovou a jak naložit s průmyslovým areálem v blízkosti nádraží.

Obsahový blok

Důležité závěry, které návrh přinesl
 

 • na hlavní nádraží se ze sadu B. Němcové přesune přestupní uzel pro regionální spoje
 • tramvajová smyčka bude přesunuta, aby mohl vzniknout bezbariérový terminál MHD
 • celkově se zkrátí doba přechodu z MHD na vlakové nástupiště
 • výpravní budova nebude odříznuta od svého okolí, klade se důraz na její propojení s navazujícím prostranstvím
 • vybuduje se podzemní parkoviště s vjezdy z ulic Skladištní i Nádražní
 • území se napojí na cyklistickou infrastrukturu
 • v místě průmyslového areálu vyroste nová městská zástavba
Obsahový blok

Další kroky

Zpracovatelé dokončenou studii rozpracovávají do detailu investičního záměru.

Následně město rozhodne o dalších krocích. 

Dokumentace