Rychlé zásahy na městské třídě 28. října – Opavská

Rychlé zásahy na městské třídě 28. října – Opavská

Nestavební úpravy vybraných míst městské třídy mají dočasně pozvednout jejich kvalitu a upozornit na místa, kterým je třeba se v delším horizontu věnovat detailněji. 

Rychlé nestavební zásahy jsou úpravy, které nevyžadují stavební povolení, a proto jsou realizovatelné v relativně krátkém čase. Jejich trvání je dočasné, mají za cíl pozvednout pobytovou i uživatelskou kvalitu veřejných prostranství a zároveň ověřit, zda by obdobná trvalá řešení přinesla požadovaný výsledek. Pomohou tomu, aby se v krátkém čase stala vybraná místa pro obyvatele příjemnější a bezpečnější.  Pracují s detaily veřejného prostoru, přehledností, redukcí vizuálního smogu, vhodným mobiliářem či uměleckými díly a dalšími detaily, které společně vytváří kvalitu veřejného prostoru ve městě.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ OTEVŘENÉ VÝZVY MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY PORUBA

Otevřené výzvy

  • Ke kultivaci jsme začátkem roku 2021 spolu s představiteli města vybrali  šest problematických míst na městské třídě 28. října – Opavská. 
     
  • V  březnu 2021 jsme vyhlásili „otevřené výzvy“ ke zpracování návrhů. Zájemci z řad architektů, projektantů či designérů zpracovali architektonická libreta, ve kterých vyjádřili svůj pohled na dané místo a jeho proměnu. Pět vybraných architektů či týmů pak návrhy dopracovali spolu s projektovou dokumentací.
     
  • Inspiraci pro zlepšení fungování veřejných prostranství pomocí rychlých nestavebních zásahů jsme čerpali v zahraničí i některých českých městech. V Ostravě se jedná o novinku. Realizace proto nebyla jednoduchá, často se také odhalily hlubší problémy vytipovaných lokalit. Z různých důvodů se tak muselo upustit od přeměny dvou lokalit z původně šesti plánovaných.
     
  • V rámci celého projektu byla klíčová spolupráce s různými aktéry v území. Kromě zástupců městských obvodů a magistrátu města jsme oslovili a přizval k jednacímu stolu také zástupce technických služeb, Dopravního podniku Ostrava, Ostravských komunikací, ČEZ a dalších organizací a konzultovali s nimi plánované úpravy.  
Otevřené výzvy

Lokality rychlých zásahů

Obsahový blok

Moravská Ostrava: Kampus Palace

Autorem návrhu je zahradní architekt Jan Waldhauser, dopravní úpravy navrhl dopravní specialista MAPPA Josef Laža. 

Úzký chodník podél budov Hotelu Palace a Kampusu Palace tvoří důležité propojení mezi Smetanovým náměstím a zastávkou Karolina. Pro chodce byl značně nekomfortní díky velkému množství dopravních značek umístěných přímo na chodníku.

Vzhledem k nízké intenzitě automobilové dopravy v tomto úseku mohlo dojít k jejímu svedení na tramvajový pás, čímž vznikla větší plocha pro chodce. Tu z bezpečnostních důvodů lemují betonové zábrany, tzv. citybloky. Les dopravních značek pak byl přemístěn do prostoru zabrané vozovky.


 

 

Obsahový blok

Jednotícím vizuálním prvkem, který spojuje původní chodník s přídavnou plochou vozovky, jsou grafické prvky ve tvaru oranžových puntíků. Hravě osvěžují jinak šedivou ulici a svou barvou odkazují k barvě dočasných prvků, které se používají na stavbách a v dopravě.

Do prostoru vzniklého díky úpravám umístil autor návrhu objemné vaky s vysazenými stromky a cibulovinami. Když se na jaře zazelenají, je prostor pro kolemjdoucí ještě příjemnější. Mezi vaky pak mohou provozovatelé podniků sídlících v parteru umístit malá posezení či zahrádky. Dosud toho využil pouze provozovatel cyklodílny, jehož občasné komunitní akce však ulici pravidelně oživují.

Autor návrhu použil speciální kotvení stromů ve vacích, ze kterých je možné habry po pěti letech přesadit do země. Udržitelně postupoval i při výrobě obalů pro vaky, pro něž využil odpadní materiál z materiálové banky (tu provozovala galerie Plato v bývalém Bauhausu).

Obsahový blok

Někteří aktéři na úpravy zareagovali a sami zlepšili ty části ulice, za které zodpovídají. Městský obvod přistoupil k opravě rozbitého asfaltového chodníku a majitelé budovy Kampus Palace k očištění fasády.

Všechny dílčí kroky jsme intenzivně diskutovali s důležitými aktéry, jejichž souhlas byl k realizaci zapotřebí – městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (správa chodníku), Dopravním podnikem Ostrava (tramvajové koleje) či Ostravskými komunikacemi (vozovka).

Oproti původnímu návrhu došlo k několika změnám, které jsou výsledkem dohody uvedených institucí. 

Obsahový blok

Moravská Ostrava: Denisova

Autorem návrhu je ateliér Mika Svoboda architekti. Projekt se však bohužel nebude realizovat.

Lokalita ulice Denisova a pasáží u přilehlých domů se nachází v těsné blízkosti městské třídy. Sama ulice je však spíše parkovištěm, přestože lemuje městský park, má výhled na Dům umění a přiléhá k zajímavým pasážovým domům. 

Bohužel při projednávání plánovaných úprav vyšly najevo problémy nejen přilehlého parčíku, kde se scházejí vandalové a ničí i mobiliář v okolí.

Díky našemu projektu však došlo k opětovnému otevření záměru rekonstrukce parku a jeho okolí, který plánovalo statutární město Ostrava, včetně kultivace prostoru kontejnerového stání. To nyní hyzdí nároží v blízkosti domů. Lokalita i obyvatelé z obnovy parku mohou jedině profitovat. 

Obsahový blok

Nerealizovaný návrh zvyšuje potenciál ulice pro pobyt obyvatel. Podél živého parteru umisťuje předzahrádky a posezení. Mobiliář nezasahuje do stávajících legálních parkovacích míst, a tedy nesníží jejich počet.

Sedací nábytek je doplněn o květináče, které podpoří členění prostoru mezi jednotlivými stoly. Přitom zůstává dostatek místa pro doplnění přenosného mobiliáře z jednotlivých provozoven, případně pro pohodlné zásobování. Zároveň je rozměr volen tak, aby bylo znemožněno parkování osobních aut na pěší komunikaci, ke kterému v lokalitě bohužel dochází.

Pro osazení a výběr mobiliáře bylo jednáno se zástupci MOaP a Technických služeb. Společnou diskusí se došlo k výběru nízko-údržbového typu mobiliáře, který lze v rámci kapacit Technických služeb v případě potřeby snadno opravit. Rozmístění mobiliáře pak bylo odsouhlaseno zástupci Policie ČR z hlediska bezpečnosti provozu. 

Obsahový blok

Další úpravy se pak týkají samotných pasáží. Jejich zastřešení nebylo nikdy realizováno. Architektonický návrh je tedy alespoň symbolicky naznačuje prostřednictvím barevných provazů zavěšených nad hlavami procházejících.

Možnosti osazení kotev do objektů pro natvarování lan nad pasážemi byly projednány s odborem památkové péče Magistrátu města Ostravy i s Národním památkovým ústavem. V obou případech byla přislíbena kladná stanoviska k záměru. 

Obyvatelé pasážových domů však s instalací symbolického zastřešení nesouhlasili. Podobné úpravy jsou běžné například v zahraničí, úspěšné příklady však známe i u nás, nejblíže třeba v Olomouci.

Obsahový blok

Moravská Ostrava: Náměstí republiky

Autorem návrhu je ateliér Mika Svoboda architekti.

Přestupový terminál na Náměstí republiky je vytížené místo městské třídy, jehož prostor využívá velké množství lidí. Právě pro terminál je v přípravě rekonstrukce, která se však nezabývá opravou jeho přístřešků. Ta se bude řešit až v další fázi a dočkáme se jí tedy pravděpodobně až za několik let. Součástí zadání na aktivaci a oživení tohoto místa tedy bylo právě s konstrukcí přístřešků pracovat.  

Oprava příhradové konstrukce, která má kvalitní technicistní architekturu, je hlavním motivem proměny tohoto místa. Základem je však očištění a úklid celého prostoru, který je majetkem města a spravuje jej centrální městský obvod. Právě s jeho zástupci jsme tedy na mnoha jednáních všechny úpravy konzultovali a získali od nich příslib spolupráce. 

Některé byly financovány z rozpočtu na tento projekt (výměna rozbitého mobiliáře), jiné pak z rozpočtu městského obvodu na běžné opravy, např. oprava chodníku nebo travertinových zídek, která je však velmi nákladná a obvod ji z toho důvodu musí dlouhodoběji plánovat.

Obsahový blok

Koncept návrhu pracuje s názvem místa – Náměstí republiky. A jelikož s náměstím nemá moc společného, akcentuje alespoň pomocí hry s barvami odkaz k vlajce naší republiky. Konstrukce má tedy nově červenou barvu, její nosníky bílou a modrá se objevuje na chodníku.

Výraznou proměnu konstrukce podtrhuje kromě barvy i její osvětlení – kombinuje klasické, směrující dolů, s bodovým osvětlením, jež nasvěcuje konstrukci a ta se tak stává ústředním prvkem celého terminálu.

Příhradová konstrukce se pak „otiskuje“ na zem prostřednictvím modrého nástřiku ve tvaru puntíků, které zrcadlí sváry a styčníky na povrchu chodníku. Tento grafický motiv je zároveň spojujícím motivem rychlých zásahů.

Obsahový blok

Barevný vzor na zemi doplňují edukační štítky, které v různých místech chodci dávají informaci o technických parametrech daného místa. Autoři je nazývají „učebnicí urbanismu“. Pomocí štítků objasňují, co vše určuje současnou podobu tohoto prostranství. Jaký musí být poloměr otáčení trolejbusu, jaká šířka dveří pro pohodlný vstup vozíčkáře, jaký sklon rampy či výška zábradlí. Vysvětlují tak procházejícím lidem, jaké nároky a parametry definovaly daný prostor v době, kdy vznikal.

Prostor smyčky trolejbusu a jejího okolí je v majetku dopravního podniku, proto i s jeho zástupci byly úpravy konzultovány. Dopravní podnik plánuje dílčí úpravy povrchů a obrubníků, stávající proměna místa je tedy jakýmsi impulzem, na který naváže. 

Obsahový blok

Moravská Ostrava, Mariánské Hory: Dům Energetiky

Autorem návrhu je Atelier 10m2. Projekt se však bohužel nebude realizovat. 

Jedna z nejvýznamnějších křižovatek městské třídy se nachází u Domu energetiky. Zároveň jde o pomezí dvou ostravských městských obvodů – Mariánských Hor a Moravské Ostravy a Přívozu. Místem prochází velké množství lidí, jde o přestupní uzel a frekventovaný bod na trase od tramvajových zastávek k obchodnímu centru. Prostor pro úpravy jsme si zde rozdělili do tří segmentů. 

První se rozléhá podél parteru domů v jihozápadní části území, která spadá pod obvod Mariánské Hory a Hulváky. Zde autoři navrhli úpravu existujících předzahrádek, které nejsou vždy vhodně umístěny a často jsou obsypány reklamním smogem. Návrh počítá s jejich „seřazením“ a také vyčištěním od křiklavých poutačů. 

Obsahový blok

Problémem druhého segmentu je nevhodné rozdělení velmi širokého chodníku na koridory pro různé druhy dopravy. Cyklostezka zde vede středem a celek se pak stává nekomfortním a zmateným pro chodce i cyklisty. Návrh umisťuje cyklostezku podél travnatého pásu a přeskupuje tak chodník.

Vzhledem k časové náročnosti procesu přemístění stezky nedošlo k uskutečnění v rámci našich intervencí, projekt je však hotov a odsouhlasen policií, provedení je nyní již v rukou centrálního městského obvodu. Stejně tak jsme připravili (a je už v rukách obvodu) zrušení nevyužívaného sjezdu z ulice 28. října směrem k  Varenské, kde nyní nelegálně parkují auta a brání tak chodcům v průchodu.

Obsahový blok

Poslední segment je nejkomplikovanější a zároveň nejužívanější ze všech tří. Toto místo bylo vybráno k úpravě kvůli vysoké míře využití, navzdory tomu, že jde o průchod přes soukromý pozemek, předprostor budovy ČEZ. S oslovením majitele jsme od začátku počítali a zvali jeho zástupce na společná jednání. Architekti se zde zaměřili na zkvalitnění průchodu, a protože jde o úpravy bez stavebního povolení, navrhli mlatový zpevněný povrch.

Ústředním bodem se pak měla stát dřevěná paluba pro rychlé občerstvení a posezení, které v tak frekventovaném místě dává smysl. Dalším místem pro zastavení byly navržené lavice pod korunami stromů. Všechna tato místa by samozřejmě mohli užívat i zaměstnanci ČEZu, kteří sem mohli zajít třeba na pauzu na oběd.  Ani přes zjevná pozitiva, která by majiteli realizace projektu přinesla, se nepovedlo najít shodu. Má údajně s pozemkem jiné záměry.

 

Obsahový blok

Mariánské Hory a Hulváky: Sokola Tůmy

Autory návrhu jsou Peter Bednár a Lubomír Fridrich.

Přitáhnout pozornost k místu, které nemělo jasné využití. To bylo cílem úprav a instalací na městské třídě v místě křížení s ulicí Sokola Tůmy a dalšími. Dříve zde byl frekventovaný přestupní uzel, po jeho přesunutí se místo proměnilo v opuštěný plácek bez života.

Obří růžové židle, truhlíky se zelení, zábor části vozovky pro posezení. Ambicí návrhu je zlepšit stav místa, zvětšit pobytovou plochu a zaujmout k návštěvě.
 

Obsahový blok

V budoucnu toto místo projde kompletní stavební rekonstrukcí, kterou plánuje město. Dojde ke zrušení jednoho ramene – vjezdu z ul. 28. října do ul. Josefa Šavla, čímž vznikne dopravně přehledná a bezpečná křižovatka a současně vznikne klidová zóna se zelení a lavičkami. Dočasný návrh z těchto principů vychází.

Na zabraný úsek vozovky umisťuje posezení a zároveň nechává prostor pro mobiliář nedalekého hotelu či stánku s občerstvením, pokud se rozhodnou nově vzniklou plochu využít. Do velkých květináčů umisťuje zeleň, která má posezení od vozovky více odclonit a zpříjemnit.  Nástřik charakteristického motivu puntíků pak hravě zvýrazňuje plochu, která je lidem určena a také řadu nesourodých povrchů sjednocuje do jednoho celku.

Obsahový blok

Květináče vlastní město Ostrava a na svém původním místě již dosloužily. Jejich využitím došlo k úspoře nákladů u už tak nízkonákladového projektu. V celé své kráse pak vynikne lokalita na jaře, až se obsah truhlíků zazelená. Soukromý majitel stánku s rychlým občerstvením v reakci na naše plány na zvelebení lokality očistil stánek od vizuálního smogu a opravil opláštění. I díky tomu místo významně prokouklo.

Dáváme lidem prostor a uvidíme, zda se rozhodnou jej využít. Dosud nevýrazný plácek na okraji Mariánských Hor se může stát lákadlem nejen pro místní, ale díky nepřehlédnutelným židlím třeba i pro ty, kteří kolem projíždějí autem či tramvají. Židle vznikly ve spolupráci se SŠ stavební a dřevozpracující.     

Obsahový blok

Poruba Vozovna

Autorem návrhu je ateliér gogolák + grasse.

Zastávka Poruba vozovna je vytíženým dopravním uzlem, mnoho lidí zde přestupuje z tramvaje na autobus či naopak. Přilehlé parkové nároží by tak mohlo být mnohem více využíváno lidmi, kteří kolem procházejí i těmi, kteří v  jeho bezprostřední blízkosti bydlí. Ve své nynější podobě však příliš neláká k návštěvě, nenabízí kolemjdoucím žádnou konkrétní funkci. 

V  Porubě je podobných parkových nároží mnoho a jejich úprava by se měla řešit koncepčně, což je však časově náročné. Proto v této fázi nabízíme lokální zásah, který může fungovat jako pozvánka ke vstupu do donedávna anonymního parčíku. K přilákání pozornosti kolemjdoucích je využito drobných úprav, umístění mobiliáře, nové zeleně nebo intervence umělců.  

Obsahový blok

Základem je očištění prostoru od drobných keřů. Ty oddělovaly parčík od chodníku, který jej lemuje, a vytvářely tak bariéru pro vstup do zelené plochy. Další zásadní úpravou je oprava chodníku, který parkem prochází a doplnění laviček k posezení.

Výrazným prvkem parkového nároží je přítomnost uměleckého objektu, sochy Matka s dítětem. Jedním ze způsobů jak park oživit, je tedy doplnit děl do parku více. Novým dílem měla být i velkoformátová malba na opraveném chodníku, kterou navrhl výtvarník Vladimír Strejček. Dále autoři navrhují plochu dočasně využít jako jakýsi umělecký park – vystavit zde díla různých autorů nebo i studentů, kteří by si tak mohli vyzkoušet navrhnout sochy do konkrétního prostoru.

Obsahový blok

S umístěním sochy se počítá v blízkosti nového posezení na křížení hlavního průchodu parkem. Předběžná domluva na spolupráci s festivalem Sculpture line dává naději, že se zapůjčení sochy z výběru festivalu dočkáme. Pro další spolupráci se nám podařilo propojit městský obvod s katedrou sochařství Ostravské univerzity a zprostředkovat dohodu o spolupráci, která slibuje vystavení sochařských prací studentů. Vše má nyní v rukou městský obvod.

V další části parku vznikla klidová pobytová zóna – stávající stromy doplnil obvod dalšími a umístil sem nové lavičky. Díky spolupráci s magistrátem se povedlo na hranici území s rušnou vozovkou vysadit pás trvalkového záhonu, což umožnilo zkrátit stávající zábradlí. Ateliér MAPPA již dříve vyhotovil pasport zábradlí na městské třídě a doporučil místa, kde je vhodné a z hlediska bezpečnosti možné, zábradlí zkrátit či odstranit a pozvednout tak estetiku veřejného prostoru.

V rámci úprav pak autoři také vytipovali místo pro veřejné WC, které by do parčíku obvod chtěl umístit. WC se bude financovat z jiného projektu realizovaného magistrátem, architekti tedy v této fázi jen určili místo vhodné jak z hlediska kompozice, tak technického napojení. 

Dokumentace

Ke stažení