Hrušov

Hrušov

ZAKÁZKA JIŽ NENÍ AKTUÁLNÍ

Deadline pro podání nabídek: 21. 7. 2022

Městský ateliér prostorového plánování a architektury vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na vypracování urbanistické studie lokality Hrušov. 

Předmětem zakázky je vypracování urbanistické studie, která navrhne a konkretizuje podmínky využití řešeného území v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Studie bude klást důraz na koncepci celé lokality, a to včetně návrhu prostorové regulace s důrazem na řešení veřejných prostranství. Účelem zpracování studie je prověření možnosti využití dané lokality s tím, že výsledné řešení bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu Ostravy a dopracování do podoby registrované územní studie.

Více informací o projektu zde.

Veškeré dokumenty ke stažení

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA URBANISTICKÁ STUDIE SLEZSKÁ OSTRAVA

Cíle urbanistické studie

 • Zpracovat analýzu stavu a limitů v území s ohledem na změny v širším území.
   

 • Prověřit možnost rozvoje lokality jako kompaktní polyfunkční městské struktury.
   

 • Vymezit zastavitelné plochy, definovat vstupy a vjezdy do území.
   

 • Nastavit parametry pro zástavbu a veřejná prostranství.
   

 • Navrhnout vhodně etapizace s respektováním stávajících veřejných prostranství a infrastruktury.
   

 • Prověřit ponechání okolí říční nivy v krajinném řešení s důrazem na propojení mezi urbanizovanou částí a okolím řeky.
   

 • Prověřit problematiku přítomnosti haldy a navrhnout její využití jako veřejné plochy zeleně, popř. její likvidaci.
   

 • Na základě výsledků řešení navrhnout změnu ÚP Ostrava.

Cíle urbanistické studie

Informace o zakázce

Plnění

Předpokládané odevzdání studie nejpozději do 19. 12. 2022.

Další informace

Nabídka bude předložena písemně v elektronické podobě a v českém jazyce. 

Místo podání nabídek

Nabídka dodavatele bude doručena pouze v elektronické podobě do datové schránky ID: rnf8yu6. 

Dokumentace

Důležité odkazy