Parkovací dům za katedrálou

Parkovací dům za katedrálou

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA

Deadline pro žádosti o účast: 31. 7. 2020
Deadline pro odevzdání návrhů: 20. 11. 2020

Statutární město Ostrava vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů soutěž o návrh na řešení stavby „Parkovací dům za katedrálou“.

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu. Soutěžní zadání vychází z aktuální situace lokality historického centra města a novostavbu parkovacího domu je proto nutné řešit v jejím kontextu jako součást všech systémových vrstev města.

Z prostorového hlediska je požadováno parkovací dům řešit tradičně jako součást městské blokové struktury s ohledem na sousedící významné stavby. Součástí soutěžního zadání je také úvaha o způsobu provozování parkovacího domu a na to navazující funkční náplni včetně případných budoucích změn.

Více informací o projektu zde.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady

SOUTĚŽ MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ PARKOVACÍ DŮM PARKOVÁNÍ

Odměny

1. cena se stanovuje ve výši 700 000 Kč.

2. cena se stanovuje ve výši 500 000 Kč.

3. cena se stanovuje ve výši 350 000 Kč.

 

 

 

 Odměny

Informace o soutěži

Porota

Řádní členové závislí

 • Ing. Vladimír Cigánek - náměstek primátora statutárního města Ostrava
 • Ing. David Witosz - místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt – ředitel MAPPA

Řádní členové nezávislí

 • Ing. Martin Krupauer - ATELIER 8000
 • Ing. arch. Ondřej Chybík - CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS
 • Ing. arch. Vladimír Fialka - projektový manažer Skanska Reality a.s.
 • Ing. arch. Milena Vitoulová - Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

Náhradníci závislí

 • Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora statutárního města Ostrava
 • Ing. arch. Petr Buryška - architekt – urbanista MAPPA

Náhradníci nezávislí

 • Ing. arch. Lucie Kadrmanová - Chytilová City Upgrade
 • Ing. arch. Petr Stanjura - městský architekt Opavy

Přizvaní odborníci

 • Mgr. Michal Zezula, Ph.D. - ředitel ÚOP v Ostravě – Národní památkový ústav
 • Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA - vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu MMO
 • Ing. Jan Peterek -  specialista požárně bezpečnostního řešení
 • Ing. Dana Víchová - nezávislá rozpočtářka
 • Ing. Josef Laža - dopravní expert MAPPA
 • Ing. Roman Kortus - Veolia Energie ČR, a.s.
 • Ing. Milan Novosad - zástupce majitele OD Horník, LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

 

Vyzvaní účastníci
 

 • Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
 • A69 – architekti s.r.o.
 • Atelier bod architekti s.r.o.

 

Další informace

Zahájení soutěže je oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou ode dne uveřejnění oznámení o zahájení soutěže ve Věstníku veřejných zakázek dostupné na profilu zadavatele.

Žádost o účast/soutěžní návrh bude podán pouze v elektronické podobě na adresu elektronického nástroje 
https://tenderarena.cz/profily/Ostrava k veřejné zakázce ID VZ0094847. Pro podání žádosti o účast/soutěžního návrhu v elektronické podobě se šifrovaným obsahem bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena.

Poslední termín pro podání žádosti o účast je 
31. 7. 2020 ve 13.00 hodin. Zadavatel vyhodnotí žádosti o účast z hlediska splnění podmínek účasti uvedených v soutěžních podmínkách do 5. 8. 2020. Porota posoudí portfolia do 14. 8. 2020. Zadavatel vyzve vybrané uchazeče k podání návrhů a informuje uchazeče, kteří vybráni nebyli do 28. 8. 2020.

S případnými dotazy se prosím obracejte na sekretářku soutěže, e-mail: 
kostelnikova@mappaostrava.cz.

Dokumentace