Technologická

Technologická

Budoucí podobu areálu technologického parku v městském obvodu Pustkovec navrhla urbanistická studie. Pod vedením MAPPA ji zpracoval ateliér WMA architects.

Areál technologického parku má velký význam pro Ostravu i celý region. Sídlí zde Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC), které poskytuje služby v oblasti podpory podnikání a inovací firmám z celého kraje.

V reakci na potřebu rozvoje MSIC a s tím spojenou výstavbu nových budov, rozhodlo v roce 2021 město Ostrava o zpracování urbanistické studie. Pod vedením MAPPA ji zpracoval opavský ateliér WMA architects. 
 

STUDIE URBANISMUS PUSTKOVEC PORUBA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Co se má změnit?

Studie vytvořila podmínky pro kvalitní vystavěné prostředí inovačního areálu a umožní tak, že:
 

 • se aeál stane plnohodnotnou částí města, posílí se vazba na okolní zástavbu i krajinu
   
 • dle požadavků MSIC bude umožněna dostavba nových objektů 
   
 • se posílí stávající pěší a cyklistické trasy a vzniknou nové tak, aby byl areál dobře dostupný 
   
 • vzniknou nová veřejná prostranství, která budou nabízet zaměstnancům či návštěvníkům příjemný prostor pro pobyt a relaxaci
Co se má změnit?

HARMONOGRAM

2021–2022

AUTOR

WMA architects

FORMA

Urbanistická studie

ÚLOHA MAPPA

Odborná konzultace
Rozhodnutí města
2021
Analytická část studie
9/2021
Dokončení studie
2/2022
Další kroky
2023

Urbanistická studie

Obsahový blok

Kontext území

Areál technologického parku má velký význam pro Ostravu i celý region. Sídlí zde Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC), které poskytuje služby v oblasti podpory podnikání a inovací firmám z celého kraje.

Areál je však důležitý i z urbanistického pohledu. Jedná se o území, které z jihovýchodu přímo navazuje na kampus Vysoké školy báňské – Technické univerzity, v severozápadní části sousedí se zástavbou rodinných domů v Pustkovci a v jihozápadní s oblíbenou lokalitou Porubského lesa. Vzhledem ke své pozici by měl areál fungovat jako propojující prvek mezi těmito třemi různorodými a hojně využívanými částmi města.

 

Obsahový blok

V roce 2021 se proto město Ostrava rozhodlo, v reakci na potřebu rozvoje MSIC a s tím spojenou výstavbu nových budov, nechat zpracovat urbanistickou studii. Tu pod vedením ateliéru MAPPA zpracoval ateliér WMA architects.

Studie měla vytvořit podmínky pro kvalitní vystavěné prostředí inovačního areálu a umožnit tak nejen dostavbu novými objekty dle požadavků MSIC, ale také vznik kvalitních veřejných prostranství.

Obsahový blok

Předmět studie

Cílem studie byl takový návrh rozvoje území, který povede k vytvoření plnohodnotné části města. Studie v tomto směru přinesla komplexní plán, který bude možné naplňovat postupně. Pro jednotlivé zastavitelné plochy stanovuje regulační podmínky, jež bude moci město využít při prodeji pozemků. Mimo jiné pak studie řešila:

 

 • vazby areálu na okolní zástavbu i krajinu 

 • zohlednění okolní zástavby (rodinné domy, vesnická zástavba, kampus VŠB – TUO), především pro regulaci výšky a maximálního objemu nových staveb  

 • posílení stávajících nebo vytvoření nových propojení s okolními lokalitami (ulice, cyklistické a pěší trasy), tak aby byl areál dobře dostupný různými druhy dopravy 

Obsahový blok
 • vytvoření reprezentativního, atraktivního a v regionálním kontextu jedinečného prostředí pro špičkové pracovníky z oblasti inovačních technologií 

 • vytvoření celé škály kvalitních veřejných prostranství mezi budovami, která budou nabízet zaměstnancům či návštěvníkům příjemný prostor pro pobyt a relaxaci 

 • vznik hlavního veřejného prostranství, ve kterém je navržena nová zastávka MHD 

 • doplnění mobiliáře a občanské vybavenosti (např. v podobě kavárny), které budou využívat nejen pracovníci areálu, ale i další občané, kteří lokalitu navštíví 

 • návrh opatření tzv. modrozelené infrastruktury přispívající ke zlepšování mikroklimatu, který počítá se zelení i prvky hospodaření s dešťovou vodou  

Obsahový blok

O lokalitě

O svůj osobní pohled na lokalitu Technologická se s námi podělil Pavel Czank, předseda představenstva Moravskoslezského inovačního centraa (MSIC). Jeho povídání si můžete poslechnout zde.

Dokumentace

Důležité odkazy