Zámostí

Zámostí

Koncepční rozvaha, kterou jsme vytvořili pro městský obvod Slezská Ostrava, naznačuje možnosti rozvoje lokality Zámostí. Toto cenné území u řeky Ostravice bylo v minulosti zastavěné a nacházelo se zde centrum Slezské Ostravy. 

Zámostí je část Slezské Ostravy v blízkosti řeky Ostravice. Právě ta dělá z této oblasti atraktivní území s velkým potenciálem. Historicky bylo území zastavěno kompaktní městskou strukturou, která tvořila centrum Slezské Ostravy a protipól zástavbě Moravské Ostravy. V 70. letech při výstavbě kapacitní komunikace Bohumínská byly domy zdemolovány. V lednu 2021 nás zástupci městského obvodu Slezská Ostrava požádali o názor na několik chystaných investičních záměrů. Jako reakci jsme vypracovali koncepční rozvahu území –⁠⁠⁠⁠⁠ pracovní materiál, který prověřuje uskutečnitelnost jednotlivých záměrů a jehož účelem je iniciovat diskusi o budoucnosti území.

KONCEPČNÍ ROZVAHA SLEZSKÁ OSTRAVA URBANISMUS

Co se má změnit?

V oblasti Zámostí se v minulosti nacházela kompaktní městská struktura tvořená domy s rozmanitými funkcemi. Koncepční rozvaha naznačuje, co by mohl rozvoj oblasti přinést.
 

 • umožnění zástavby v místech, kde dříve domy stály
   
 • nová polyfunkční zástavba s aktivním parterem
   
 • přetvoření komunikace Bohumínská v živou městskou třídu lemovanou stromořadím
   
 • lepší prostupnost pro chodce a lidi na kole
   
 • obnova stávajících a vznik nových veřejných prostranství
   
 • vytvoření systému veřejných prostranství propojeného sítí ulic
   
Co se má změnit?

HARMONOGRAM

2021

AUTOR

MAPPA

FORMA

Koncepční rozvaha

ÚLOHA MAPPA

Zpracovatel
Oslovení obvodem
1/2021
Zpracování návrhu
2/2021
Prezentace rozvahy
7/2021
Zadání navazující studie území
6/2022

Koncepční rozvaha

Obsahový blok

Kontext území 

Zámostí je část Slezské Ostravy v blízkosti řeky Ostravice. Právě řeka dělá z této oblasti atraktivní a cenné území s velkým potenciálem.

Foto: Petr Kotula

Obsahový blok

Historie

Území bylo historicky zastavěno kompaktní městskou strukturou. Tvořilo centrum Slezské Ostravy a zároveň protipól Ostravy Moravské. 

Živá městská čtvrť zde existovala až do 70. let, kdy byla většina zástavby zbourána, aby se uvolnilo místo pro výstavbu nové kapacitní komunikace Bohumínská.

Foto: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava 

Obsahový blok

Koncepční rozvoj území 

Zájem investorů o tuto část města roste a spolu s ním i potřeba rozvíjet území promyšleně. V lednu 2021 nás požádali zástupci městského obvodu Slezská Ostrava o názor na několik chystaných investičních záměrů.

Na oblast jsme se podívali v mnoha souvislostech a vypracovali koncepční rozvahu. Jde o pracovní materiál, který prověřuje uskutečnitelnost jednotlivých záměrů a má iniciovat diskusi o budoucnosti území. Pomocí 3D schémat popisuje hodnoty v území a definuje základní principy pro jeho rozvoj. Materiál by měl být dále rozpracován do konkrétních projektových záměrů.

Foto: Roman Vlachynský

Obsahový blok

Doplnění zástavby

Nové domy na nábřeží s výhledem k řece a živým parterem by mohly dát vzniknout „městu u řeky”, které je dnes v Ostravě spíše vzácností. Nová zástavba musí být strukturovaná do jasně vymezených urbánních bloků a pomáhat propojit stávající zástavbu s nábřežím.

Podmínky pro zástavbu je nutné dále zpřesnit a ověřit možnosti dostavby v okolí ulice Bohumínská, která by se po plánované proměně měla stát živou městskou třídou.

Obsahový blok

Uliční síť

Územím vedou tři určující hlavní ulice, každá se specifickým významem a charakterem – Bohumínská, U staré elektrárny a Zámostní. Ve městě jsou žádoucí spíše živé ulice, než komunikace s převážně dopravní funkcí. Ulice místa propojují, komunikace často tvoří bariéry a rozdělují i nejbližší okolí.

Ulice Bohumínská by měla plnit úlohu městké třídy s vyváženým zastoupením různých typů dopravy. Ulice U staré elektrárny se má stát pěší zónou spojující Slezskoostravskou radnici s náměstím Jurije Gagarina. Ulice Zámostní tvoří páteř lokality a svým charakterem (alej stromů, kamenná dlažba) spoluvytváří obraz lokality.

Obsahový blok

Veřejná prostranství

Území má potenciál stát se centrem Slezské Ostravy. Aby mohlo tuto funkci plnit, je potřebné zde vytvořit propojený systém kvalitních veřejných prostranství. Návrh takového systému představujeme v koncepční rozvaze.

Jednotlivá veřejná prostranství mají měřítko a proporce v souladu se strukturou zástavby Slezské Ostravy. Každý veřejný prostor měl být jedinečný svým významem i náplní. Přesnou podobu je potřeba dále zpřesnit a najít vhodné funkce.

Často kladené otázky

Ubude v souvislosti s budoucí výstavbou v tomto území zeleň?

Zástavba lokality zákonitě přinese úbytek zelených ploch. Dnes neudržované plochy z části nahradí komponovaná kvalitní městská zeleň, která je pro pobyt v okolí řeky přínosem. V rámci širšího okolí se nacházejí kvalitnější zelené plochy, např. Komenského sady, okolí Slezskoostravského hradu, nábřeží Ostravice, které v budoucnu doplní revitalizovaná Černá louka nebo Trojické údolí. 

Jak je to se záměrem svést komunikaci Bohumínská do tunelu pod zem?

Z naší Vize prostorového rozvoje vyplývá, že silná dopravní kostra Ostravy umožňuje, aby se ulice Bohumínská v budoucnu stala zklidněnou městskou třídou, příjemnou pro pohyb i pobyt lidí. Podmínky pro tranzitní dopravu je podle nás potřeba posilovat na komunikaci Místecká. 

Proti záměru na zahloubení Bohumínské mluví hned několik důvodů. Jsou jimi vysoká cena, neefektivita a časová náročnost. Investiční záměr uvádí cenu 4,1 mld. korun, konečná cena by se však nejspíše vyšplhala k částce mnohem vyšší. Za tuto cenu by Ostrava získala "uklizení" tranzitní dopravy pod zem v úseku dlouhém 1,5 km, zároveň ale řadu nových sjezdů, ramp, vyústění a dalších přidružených staveb na povrchu. Ty vytvoří nové bariéry. Blízkost řeky znamená vyšší nároky na zabránění průsaku spodní vody a nutnost vodu odčerpávat. I kdyby se město dnes rozhodlo stavbu realizovat, na dokončení bychom čekali mnoho let. 

Proč grafická schémata ukazují tak velké objemy staveb?

Při zpracování koncepční rozvahy jsme vycházeli z pohledu na protější břeh řeky. Zde se nacházejí obdobně velké stavby - Knihovna města Ostrava, Krajský soud či Technoprojekt. Při srovnání jejich velikostí je patrné, že navržené objemy z měřítka nevybočují a existujícím stavbám jsou rovnocennými partnery. Díky živému parteru nové zástavby, s obchody a službami, bude ulice pro lidi příjemným místem pro pobyt.