top of page

Proměna sadu Dr. Milady Horákové 

DRH.jpg

Soutěž

 

Výsledky soutěže byly oznámeny 31. ledna 2023 po schválení radou města.

Město Ostrava pověřilo ateliér MAPPA uspořádáním soutěže o návrh na proměnu sadu

Dr. M. Horákové. Cílem soutěže bylo nalezení řešení proměny sadu na park celoměstského významu, včetně definování vhodné funkční náplně parku s přihlédnutím k historii místa a tomu, že se jedná

o registrovaný významný krajinný prvek. Návrh měl najít vazby prostupnosti mezi parkem a okolím. Zadavatel kladl důraz nejen na urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnost

a ekonomickou přiměřenost, ale i udržitelnost. Podrobné soutěžní podmínky a podklady naleznete zde.

 

Soutěž byla vyhlášena koncem června 2022 jako užší jednofázová projektová krajinářsko-architektonická. Účastníci do 1. srpna 2022 zaslali svá portfolia a doložili praxi a zkušenosti z oboru. Porota složená z odborníků, zástupců města a městského obvodu následně ze 14 přihlášených vybrala užší skupinu, kterou oslovila s žádostí o zhotovení návrhů. Do 15. prosince 2022 pak všech

8 oslovených odevzdalo své návrhy, z nichž v pátek 20. ledna 2023 vybrala porota vítěze.

 

Participace

 

Na jaře 2022 jsme uspořádali sérii participativních aktivit, které měly za cíl zapojit do připravované proměny sadu Dr. Milady Horákové širokou veřejnost. Proběhlo veřejné setkání, občané měli také možnost zúčastnit se dotazníkového šetření. Získané podněty jsme využili jako součást zadání architektonické soutěže.

Spolupráce s veřejností tím ale zdaleka nekončí. Po představení výsledků veřejnosti se budeme opět ptát. Například co by občané ještě doplnili nebo které úpravy by měly být prioritou. Výsledný návrh se zapracovanými změnami jistě nemine veřejné projednání.


Pro seznámení s výsledky participace s veřejností je k dispozici souhrnná zpráva.

Místo a jeho okolí

 

Sad Dr. Milady Horákové, druhý největší ostravský park, se rozprostírá nedaleko centra Ostravy. V jeho okolí se nachází řada institucí, které veřejnost často využívá či navštěvuje – nákupní centrum, městská nemocnice, dům kultury, kino či divadlo.  Další budovy zde brzy vyrostou. Město připravuje stavbu koncertního sálu, očekávaná je také vědecká knihovna či parkovací dům v blízkosti krajského úřadu. Park proto může v budoucnu využívat velké množství lidí a je potřeba věnovat péči jeho proměně v kvalitní veřejný prostor, který bude lákat k návštěvě nebo průchodu na trase městem. V současné době stav parku jeho významu neodpovídá. 

Sad Dr. Milady Horákové - současný stav
Sad Dr. Milady Horákové - současný stav
letecký snímek Sadu Dr. M. Horakové
Kotva 1

Výsledky soutěže

 

Vítězem soutěže jsou Ing. arch. Tomáš Minarovič a Ing. arch. David Zatloukal z ateliéru míza architekti, spoluautorkou návrhu je Ing. Hana Tomaštíková, na návrhu spolupracovala také Ing. arch. Klára Lanžhotská.

 

Návrh vyzdvihuje přednosti současného parku a nenásilně do něj doplňuje nové prvky. V srdci parku například vznikne prosvětlený prostor s altánem pro kulturní a společenské aktivity, obnoví se vodní prvek a přibude promenáda. K současnému dětskému hřišti bude umístěna kavárna s toaletami. Nově založený ovocný sad oddělí herní zónu od zbytku parku. Další herní a odpočinkové prostory

s posezením, které autoři nazývají „městskými pokojíčky“, vzniknou na okraji sadu podél městské třídy 28. října. Směrem dovnitř se park rozvolňuje v zelenou krajinu protkanou pěšími stezkami.

V území bývalého židovského hřbitova jsou navrženy úzké ztrácející se pěšiny, které kopírují některé trasy původní cestní sítě. Připomínají tak historii tohoto místa a jeho pietní význam.

 

Porota ocenila zejména celistvost a kvalitu návrhu, včetně funkčního propojení parku s okolím. Pozitivně také hodnotila, že se návrh nesnaží konkurovat novostavbě koncertního sálu, naopak jí přirozeně poskytuje zázemí příjemné reprezentativní městské zahrady. Autoři také výborně zohlednili všechna specifika parku, ať už se jedná o jeho historii, množství uměleckých děl, které se v něm nachází, nebo dnešní stav zeleně.

Porota byla složená z nezávislých odborníků, zástupců města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zasedli v ní krajinářští architekti Petr Velička, Jana Pyšková a Iva Seitzová, architekti Jitka Ressová a Jindřich Nový, a historik Jakub Ivánek. Závislou část poroty reprezentovali náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, radní městského obvodu Rostislav Řeha a ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil. Přizváni byli zástupce Církve bratrské Tibor Mahrik, zástupkyně Židovské obce Alena Ševčíková, místostarosta Petr Kuś či odborníci na dopravu, zeleň a údržbu. Návrhy hodnotili

z hlediska urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnosti, ekonomické přiměřenosti a udržitelnosti. 

 

Vítězný ateliér míza architekti spolu s první cenou obdrží 700 tisíc korun. Na druhém místě se umístil návrh Ing. arch. Jakuba Kopce, Art.D., Ing. Michala Marcinova, Ing. Vladimíra Sitta a Barbory Hrmové (500 tisíc korun) a na třetím návrh architektů Jakuba Chvojky a Marka Holána (300 tisíc korun). Porota také rozhodla o udělení odměny za podnětný návrh autorům Ing. Maximu Turbovi, Ing. Radce Špičákové, Ing. arch. Janě Strachotové a Ing. arch. Michalu Mihalčíkovi (50 tisíc korun). Ostatní týmy, včetně odměněného, získaly 150 tisíc korun jako náhrady za kvalitně odvedenou práci na soutěžních návrzích. Všechny splnily požadované zadání a umožnily tak dvoudenní odbornou diskuzi poroty

o tom, co by mělo být pro toto místo a jeho uživatele největším přínosem.

 

Předpokládané náklady na realizaci proměny parku jsou 250 mil. Kč bez DPH. Začátek realizace se odhaduje na rok 2026.

Výstava soutěžních návrhů v MAPPA Za výlohou 30. 3. – 7. 6. 2023, vernisáž 29. 3. od 17 hod.

fb_event_vystava_sad_dr_M_H_upraveno.jpg

Oceněné návrhy

1. místo

Sad M. Horákové - vítězný návrh
Sad M. Horákové - vítězný návrh
Sad M. Horákové - vítězný návrh
Sad M. Horákové - vítězný návrh
Sad Dr. Milady Horákové - vítězný návrh, situační výkres

2. místo

Sad. Dr. Milady Horákové - 2. oceněný návrh
Sad. Dr. Milady Horákové - 2. oceněný návrh
Sad. Dr. Milady Horákové - 2. oceněný návrh
Sad. Dr. Milady Horákové - 2. oceněný návrh
Sad Dr. Milady Horákové - situační výkres, 2. oceněný návrh

3. místo

Sad. Dr. Milady Horákové - 3. oceněný návrh
Sad. Dr. Milady Horákové - 3. oceněný návrh
Sad. Dr. Milady Horákové - 3. oceněný návrh

odměna

Sad. Dr. Milady Horákové - odměněný návrh
Sad. Dr. Milady Horákové - odměněný návrh
Sad. Dr. Milady Horákové - odměněný návrh
Sad Dr. Milady Horákové - situační výkres, odměněný návrh
bottom of page