Památník obětem střelby

Památník obětem střelby

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA

Deadline pro žádost o účast: 12. 3. 2020
Deadline pro odevzdání návrhů: 14. 5. 2020

Statutární město Ostrava vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů výtvarnou soutěž na ztvárnění památníku obětem střelby v poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě.

Předmětem soutěže je umístění a návrh uměleckého díla v předprostoru Polikliniky Fakultní nemocnice v Ostravě, jehož plnohodnotnou součástí se má stát.

Řešené výtvarné dílo bude sloužit jako pietní místo k událostem, které se v poliklinice odehrály 10. 12. 2019, čemuž by idea a význam díla měly odpovídat. Dílo musí být zrealizováno do 30. 11. 2020, aby mohlo být odhaleno k 1. výročí tragické události. 

Více informací o projektu zde

Podklady k soutěži

 

SOUTĚŽ PORUBA UMĚLECKÉ DÍLO

Odměny

1. cena se stanovuje ve výši 60 000 Kč. 

2. cena se stanovuje ve výši 40 000 Kč. 

3. cena se stanovuje ve výši 20 000 Kč. 

 

Odměny

Informace o soutěži

Porota

Řádní členové závislí 

 • Ing. Petra Petlachová – vedoucí Oddělení komunikace Fakultní nemocnice Ostrava 
 • Ing. arch. Ondřej Vysloužil – ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace 
 • Ing. Jaroslav Kania – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

Řádní členové nezávislí 

 • doc. MgA. František Kowolowski – děkan Fakulty umění Ostravské univerzity 
 • Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.  – ředitel Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
 • Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. – Katedra teorie a dějin umění Fakulty umění Ostravské univerzity 
 • MgA. Petra Vlachynská – Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci 

Náhradníci závislí 

 • Ing. Hana Maiwaelderová – Oddělení marketingu Fakultní nemocnice Ostrava 
 • Mgr. Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora města Ostravy 

Náhradníci nezávislí 

 • Mgr. Martin Mikolášek – ředitel Střední umělecké školy, Ostrava, šéfkurátor Galerie Dole 
 • Ing. arch. Václav Filandr – autorizovaný architekt 

Přizvaní odborníci

 • Ing. arch. Ondřej Turoň – zpracovatel projektu úprav předprostoru polikliniky 
 • Bc. Eva Pospěchová – vedoucí stavebního úřadu ÚMOb Poruba 

 

Vyzvaní účastníci 
 

 • MgA. Jan Šnéberger 
 • Mgr. Matěj Frank  
 • MgA. Pavla Voborník Kačírková, Ph.D. 

 

Další informace 

Umístění 

Předmětem soutěže je vhodné umístění díla v předprostoru polikliniky nebo přímo na čelní fasádě budovy na základě podkladu v přílohové části s vymezeným územím pro umístění díla (P.01 Situace předprostoru polikliniky) s vyjímkou prostoru střechy. Přizvání ke spolupráci architekta-urbanisty je na zvážení soutěžících. 

Návrh by měl zohlednit přítomnost stávajícího uměleckého díla „Slunce“ od Vladislava Gajdy. 

Umístění musí brát v potaz rozptylové prostory zdravotnického zařízení regionálního významu a nebránit přirozené fluktuaci velkého počtu pěších. 

Umístění musí brát zřetel na vedení technických sítí infrastruktury (viz podklady k soutěži). 

Charakter díla 

 • Umělecké dílo, nadčasové povahy, by mělo obsáhnout váhu tragické události a vzpomínku na její oběti. 

 • Dílo bere ohled na to, že se pravděpodobně stane pietním místem spontánní vzpomínky obyvatel Ostravy. 

 • Pietní funkce nemusí být vyjádřena explicitně. 

Forma díla a materiálové řešení 

 • Umělecké dílo může mít jakoukoli formu. 

 • Materiálové řešení odpovídá trvalé přítomnosti ve veřejném prostoru a bere v potaz všechny obvyklé druhy zátěže, kterému jsou trvalá díla v exteriéru vystavena.  

Realizační cena soutěžního návrhu  

 • Realizační cena soutěžního návrhu nepřesáhne částku 1.500.000 Kč bez DPH.

Termíny

 • Poslední termín pro odevzdání návrhů: 14. 5. 2020 v 16:00.
 • Soutěž je zahájena zasláním výzvy přímo vybraným účastníkům uvedeným výše. Vyzvaní účastníci potvrdí svou účast do 5. 3. 2020. Soutěž je zahájena dnem 20. 2. 2020 oznámením na internetových stránkách zadavatele a organizátora, viz níže. Tímto dnem začíná běžet lhůta pro podání žádostí o účast. 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemni-koncepce/architektonicke-souteze 

Žádosti o účast se předkládají v uzavřené obálce označené dle odst. 4.5.5 (dle soutěžních podmínek) na podatelně Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava v  termínu do 12. 3. 2020 do 16 hodin. 

Organizátor posoudí žádosti o účast z hlediska splnění podmínek účasti uvedených v odst. 4.1 těchto soutěžních podmínek do 16. 3. 2020. Porota posoudí žádosti o účast z hlediska kvality referenčních zakázek uvedených v portfoliích a navrhne vyhlašovateli výběr vyzvaných účastníků do 16. 3. 2020. 

Organizátor vyzve vybrané uchazeče k podání návrhů a informuje uchazeče, kteří vybráni nebyli, do 20. 3. 2020. Tímto datem počíná běžet soutěžní lhůta. 

Další info

 • Kompletní zadání a pravidla soutěže jsou ke stažení v odkazu výše. S případnými dotazy se prosím obracejte na kostelnikova@mappaostrava.cz.

 

 

Dokumentace

Důležité odkazy